Polskans utveckling utanför Polens gränser

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5PL015

Kod
5PL015
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Slaviska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

120 hp i polska inklusive ett självständigt arbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursens övergripande mål är att  ge en historisk översikt över den polska emigrationen - kronologi, riktning, sociala grupper, utvandringens orsaker och utvecklingstendenser.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för den polska emigrationen i världen och i Sverige
  • beskriva och analysera de grammatiska och fonetiska likheterna och skillnaderna mellan det polska språket i Polen och i utlandet
  • redogöra för huvuddragen i det polska språkets utveckling i Sverige
  • redogöra för och reflektera kring relationen mellan språk och identitet
  • visa insikt i polska språkets närvaro i Sverige

Innehåll

Denna gränsöverskridande kurs ger allsidig orientering om grammatiska och fonetiska likheter och skillnader mellan det polska språket i Polen och i utlandet, undervisning i polska som modersmål, arvspråk och främmande språk, språkpolitik, bilingvism, språksituationer, sociolekter, relationen mellan språk och identitet. Tyngdpunkten ligger på den polska emigrationen till Sverige och polskans särdrag i den svenska språkmiljön.

Undervisning

Kursen är internetbaserad och undervisningen består av regelbundna nätbaserade lektioner med föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Tillgång till internetansluten dator är nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet. Undervisningsspråket är polska.

Examination

Kunskapskontroll sker löpande genom obligatoriska inlämningsuppgifter.

Kursen betygsätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tas med examen tillsammans med kursen Polska E1 eller Polska E2 om motsvarade delkurs har valts inom ramen för de nämnda kurserna.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin