Utbildning som marknad

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE179

Kod
4PE179
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 december 2021
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Mål

Kursen syftar till att ge övergripande kunskaper om skolval, marknadisering och privatisering inom utbildningssektorn. Kursen utgår från en svensk utbildningskontext tillsammans med internationella utblickar.

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • kunna på ett övergripande plan redogöra för marknaders roll i samhället och inom utbildningssektorn
  • kunna beskriva hur marknadisering, privatisering och varufiering tar sig uttryck inom utbildningsväsendet
  • redogöra för marknadiseringens konsekvenser för social, meritokratisk och könsmässig sammansättning av elever, studenter och lärare
  • jämföra och diskutera teorier och centrala begrepp för att förstå marknadsorienterade utbildningssystem och skolval.

Innehåll

  • Marknader och samhällelig styrning
  • Utbildning som marknad och som socialt fält
  • Förhållandet mellan skolval, skolkonkurrens och social struktur
  • Privatisering och avreglering inom offentlig utbildningssektor

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Samtliga seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras skriftligt. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin