Franska i klassrummet: Franskspråkig barn- och ungdomslitteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF071

Kod
9LF071
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen är en fristående kurs och vänder sig till verksamma lärare i franska i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning samt till lärarstuderande med franska som inriktning.

Behörighetskrav

Minst 30 hp franska.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om litteraturdidaktik samt om franskspråkig barn- och ungdomslitteratur och dess betydelse. Deltagarna ska vidare utveckla litteraturdidaktisk kompetens, dvs. hur barn- och ungdomslitteratur kan integreras i språkundervisningen. Vidare ska kursen förbereda deltagarna att främja ett kommunikativt och interkulturellt förhållningssätt i klassrummet och därmed ge eleverna nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • Redogöra för utvecklingen av nutida franskspråkig barn-och ungdomslitteratur
  • Redogöra för centrala teoribildningar inom litteraturdidaktik med hänsyn till undervisning i främmande språk särskilt franska,
  • Analysera relevanta artiklar och läsa utvalda litterära verk på franska samt använda språk- och litteraturvetenskapliga verktyg för att på djupet förstå de utvalda verken och hur de kan användas i praktiken,
  • Definiera ett interkulturellt förhållningssätt och redogöra för dess betydelse i skolan
  • Välja samt motivera valet av lämplig barn- och ungdomslitteratur att integrera i språkundervisningen.

Innehåll

  • Franskspråkig barn- och ungdomslitteratur
  • Litteraturdidaktisk teori och metod
  • Interkulturell och kommunikativ pedagogik

Undervisning

Kursen ges på distans och all kommunikation är nätbaserad. Undervisningen sker i form/består av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande. All undervisning och examination sker på franska.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

Övriga föreskrifter

Kursen ges helt på franska varför goda kunskaper i franska språket krävs både muntligt och skriftligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin