Industriell projektledning

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE061

Kod
1TE061
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

40 hp inom teknik/naturvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och förklara teorier och verktyg inom projektledningsområdet,
  • bedöma lämplig planerings- och koordineringsmetodik i relation till projekts inriktning och omfattning,
  • analysera projekt och projektgenomförande utifrån olika intressentperspektiv inom den enskilda organisationen såväl som inom det omkringliggande samhället,
  • presentera ett industriellt projektarbete inom sitt teknikområde.

Innehåll

Kursen fokuserar på planerings- och styrformer i leverans-, utvecklings- och upphandlingsprojekt inom flera industriella applikationsområden. Tonvikt läggs även på projekt som organisationsform, projektens relation till den permanenta organisationen, samt kopplingen mellan projekt och organisationens övergripande strategi.

Under kursen behandlas projektteori; projektplanering, projektorganisering, ekonomistyrning och projektledarskap. Ett antal praktikfall från olika verksamheter behandlas och yrkesverksamma projektledare och representanter för projektintensiva företag medverkar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, övningar och feedback på projektarbete. Kursen innehåller ett flertal gästföreläsningar av representanter för olika industriella miljöer.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) och projektarbete i grupp (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin