Kärnfysik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA346

Kod
1FA346
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Mekanik III och grundläggande kurs i kvantfysik/kvantmekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa de modeller som beskriver kärnors och nukleoners grundläggande egenskaper
  • förklara egenskaperna hos stark och svag växelverkan
  • redogöra för olika former av radioaktivitet och dess förekomst
  • beräkna kärnreaktioner och sönderfall med relativistisk kinematik
  • beskriva hur grundämnen har uppstått vid astrofysikaliska kärnreaktioner
  • kategorisera partiklar och kärntillstånd i termer av kvanttal
  • redogöra för fissions- och fusionsprocesserna samt grunderna hos kärn- och fusionsreaktorer
  • förklara de olika processerna med vilka joniserande strålning växelverkar med materia och hur detektorer för radioaktivitet fungerar
  • förklara effekter av strålning på biologiska material

Innehåll

Kursen ger en översikt av modern kärnfysik med tonvikt på grundläggande begrepp och processer samt orientera om mätmetoder och tillämpningar inom olika kärnteknologier.

Kärnor och nukleoners egenskaper samt modeller för att beskriva dessa. Stark och svag växelverkan. Alfa-, beta- och gammasönderfall. Kvanttal, symmetrier och konserveringslagar. Kärnisotoper och halveringstid. Kärnreaktioner, fission och fusion. Kärn - och fusionsreaktorer. Acceleratorer. Elementens ursprung. Relativistisk kinematik och tvärsnitt. Strålningens växelverkan med materia. Detektorer. Biologiska effekter av radioaktiv strålning. Kärnfysikaliska tillämpningar inom industri och sjukvård.

Laboration inom strålning och detektorer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgift och laboration.

Studiebesök: The Svedberglaboratoriet

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut i kombination med inlämningsuppgift (3,5 hp). Laboration med muntlig och skriftlig redovisning, samt aktivt deltagande i ett seminarium om kärnfysikaliska tillämpningar (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin