Examensarbete C i matematik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA079

Kod
1MA079
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 februari 2022
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

60 hp matematik. Flervariabelanalys M. Linjär algebra II. 15 hp matematik på nivå G2F genomgångna (får läsas parallellt med examensarbetet). För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  •  identifiera relevanta frågeställningar inom matematikområdet;
  • planera och genomföra ett självständigt arbete i matematik inom givna tidsramar;
  • redovisa ett matematisk arbete i form av en skriftlig rapport och genom en muntlig presentation;
  • göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter.

Innehåll

Det självständiga arbetet kan bestå i att studenten tillämpar sina kunskaper från tidigare genomgångna kurser i matematik på något praktiskt eller teoretiskt problem. Det kan också bestå i att studenten självständigt fördjupar och utvidgar sina tidigare vunna kunskaper genom att läsa in sig på något för honom eller henne nytt område och redovisar detta i form av en sammanfattning av områdets viktigare frågeställningar och resultat. Det är även möjligt att genomföra arbetet som ett projekt av matematisk karaktär på till exempel ett företag eller en myndighet.

Undervisning

Handledning i grupp eller individuellt. Inledande föreläsningar. Seminarier.

Examination

En presentation av det pågående arbetet görs vid ett seminarium i mitten av kursen. Arbetet redovisas slutgiltigt genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation på ett seminarium i slutet av kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin