Examensarbete C i biologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG214

Kod
1BG214
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Basblocket i biologi 80 hp, inom Kandidatprogrammet i biologi. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Efter kursen kommer studenten att ha fördjupade kunskaper inom en i diskussion med handledaren utvald del av biologin, samt ha inblick i hur vetenskapligt arbete utförs och dokumenteras.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • insamla data och på ett kritiskt sätt tolka insamlade data
 • dokumentera insamling av data och genomförda studier
 • självständigt söka vetenskaplig information, och relatera insamlade data till relevant vetenskaplig litteratur
 • kritiskt bearbeta en vetenskaplig frågeställning/hypotes och komma fram till vetenskapligt underbyggda slutsatser inom givna tidsramar
 • framställa vetenskaplig text, datapresentation (figurer, tabeller), referenser etc. enligt för fältet gällande format
 • redovisa sina resultat i en vetenskaplig rapport
 • presentera sina kunskaper muntligt på ett pedagogiskt sätt, och föra en vetenskaplig diskussion
 • identifiera och strukturerat diskutera etiska frågor och lika villkorsfrågor kopplade till vetenskapligt arbete och publicering.

Innehåll

Kursen omfattar ett självständigt projekt med eget ansvar och utgör ett examensarbete på kandidatprogrammet i biologi. Kursen innehåller egen insamling och analys av vetenskaplig data, samt skriftlig och muntlig presentation. Arbetet genomförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten

 • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, med hjälp av egna insamlade data undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt
 • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet
 • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet vid ett seminarium. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport och en sammanfattning på engelska.

För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde alternativt deltagit aktivt vid ett forskningsseminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin