Material för hållbar utveckling

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB268

Kod
1KB268
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp inklusive Materialkemi, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • diskutera innebörden i begreppet "hållbar utveckling" samt analysera materialutvecklingsproblematik utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter,
  • översiktligt diskutera human- och ekotoxikologiska effekter av material och materialanvändning,
  • diskutera energianvändning och energirelevanta material i ett perspektiv av hållbar utveckling,
  • översiktligt redogöra för tillämpningar av lagstiftning inom miljöområdet för utvinning, tillverkning och användning av material,
  • tillämpa förenklad livscykelanalysmetodik,
  • beskriva hur miljöledningssystemet ISO 14001 är uppbyggt och hur det kan implementeras för en verksamhet.

Innehåll

Begreppet "hållbar utveckling" och material: miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av materialanvändning och materialutveckling. Energianvändning och energirelevanta material analyseras i perspektiv av hållbar utveckling. Olika materialtypers miljöpåverkan under olika delar av deras livscykel samt avfallshantering och materialåtervinning. Toxikologiska aspekter på materialframställning och materialanvändning. Informationssökning i databaser. Orientering kring svensk miljölagstiftning. Företagsorienterat miljöarbete och miljöledningssystem (ISO 14001), miljöcertifiering och annan miljömärkning, samt miljöanpassad produktutveckling ("ekodesign"). I kursen ingår två mindre projekt: (i) en jämförande förenklad livscykelanalys i enlighet med ISO 14040; (ii) en fallstudie kring företagsorienterat miljöarbete.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projekt (i grupp).

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (5 hp). För godkännande krävs även godkända projektarbeten (4 hp) samt aktivt deltagande i seminarieverksamheten (1 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som någon av kurserna 1KB282 Hållbar utveckling ur ett materialperspektiv och TN285 Energi och livscykelanalys.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin