Projekt i mångvetenskapliga team

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG434

Kod
1TG434
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp, samt därutöver 30 hp genomgångna kurser inom hållbar destinationsutveckling. Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

  • arbeta i mångvetenskapliga grupper, nyttja de olika kompetenserna, samt kommunicera och nyttiggöra sin egen kompetens i frågor rörande hållbar destinationsutveckling,
  • omsätta teoretisk kunskap till lösningar i praktiska situationer för hållbar destinationsutveckling,
  • redogöra för både hur hållbar destinationsutveckling och alla samhällsutmaningar är komplexa helheter, där många olika kompetenser är nödvändiga för att lösa dem, samt vikten av olika slags heterogenitet,
  • kommunicera muntligt och skriftligt med olika aktörer i samhället i frågor rörande hållbar destinationsutveckling.

Innehåll

I mångvetenskapliga grupper får studenterna arbeta med en konkret besöksnärings- och/eller regional hållbarhetsutmaning. Studenterna indelas i grupper så att de innehåller studenter som gått olika inriktningar. Vi tar in konkreta utmaningar från besöksnäringen, regionen, länsstyrelsen, civilsamhället etcetera, som studenterna i mindre grupper får arbeta med utifrån en design-thinking, och Experter i team metodik. Anknytningen till det gotländska samhället, och att arbeta med utmaningen i samarbete med de aktörer som äger problemet, är centralt för kursen, likaså att öva på att omsätta kunskaper till praktiska lösningar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök, övningar, individuella uppgifter och grupparbete.

Examination

Skriftlig redovisning av individuell uppgift (2,5 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1TG421.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin