Franska A1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR009

Kod
5FR009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i Språkvetarprogrammet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Franska 3 eller Introduktionskurs i franska A11 och A12

Mål

Utbildningen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av franska. Färdigheten ska omfatta god förståelse av enklare fransk normalprosa och vardagligt talspråk samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på franska

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • i tal och skrift kunna uttrycka sig klart och tydligt på franska
 • kunna redogöra för huvuddragen i Frankrikes historia, geografi och samhällsförhållanden
 • kunna läsa, förstå och analysera fransk skönlitteratur och sakprosa

Dessutom ska studenten

efter delkurs 1:

 • behärska de vanligaste termerna inom modern grammatik för att kunna utföra en analys av svenska och franska satser
 • behärska de grundläggande grammatiska strukturerna i franskan för att kunna översätta från svenska till franska
 • kunna använda ett centralt franskt ordförråd
 • känna till grundläggande skillnader och likheter mellan svenskt och franskt språkbruk

efter delkurs 2:

 • behärska de viktigaste svenska och franska fonetiska termerna
 • ha god kännedom om franskans fonem
 • kunna beskriva franskans prosodiska egenskaper
 • behärska det internationella fonetiska alfabetet (IPA)
 • kunna på ett godtagbart sätt producera de franska språkljuden (fonem och allofoner)
 • behärska franskans fonologiska processer (bindning, "e instable" och tonassimilation) och grundläggande intonationsmönster

 efter delkurs 3:

 • kunna uppvisa kunskap om och diskutera den lästa litteraturen med hänsyn till form och innehåll
 • kunna redogöra för vissa grundläggande drag i den franska litteraturhistorien
 • kunna på franska, muntligt och skriftligt, framställa enklare textanalyser med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp 

efter delkurs 4:

 • kunna redogöra för huvuddragen i Frankrikes historia med tonvikt på 1800- och 1900-talen
 • kunna redogöra för Frankrikes geografi
 • kunna redogöra för Frankrikes politiska förhållanden och administrativa organisation samt vara insatt i aktuella samhällsfrågor

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (9 hp)

Delkursen ger kunskaper i grammatisk terminologi, fransk grammatik och ger skriftlig språkfärdighet. Kursen består av föreläsningar över grammatiska termer och begrepp. Översättningsövningar och systematiska genomgångar av den franska grammatikens huvuddrag.

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet (6 hp)

Delkursen ger kunskap i franskt uttal och i den allmänna och den franska fonetikens huvuddrag. Uttal och hörförståelse. Föreläsningar över den allmänna och den franska fonetikens huvuddrag: franskans fonem, fonetiska tecken, intonationstyper och fonologiska processer samt något om uttalets socialt och regionalt betingade variation. Systematiska övningar i inlärningsstudio i syfte att uppnå ett korrekt standarduttal. Hörförståelseövningar.

Delkurs 3. Franskspråkig litteratur I (9 hp)

Delkursen ger kunskaper i franskspråkig litteratur, fransk litteraturhistoria samt i grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp. Delkursen inbegriper läsning och analys av texter från Frankrike och den franskspråkiga världen. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier där studenterna får kunskap om olika litterära genrer och bekantar sig med den franska litteraturhistorien och med grundläggande litteraturvetenskapliga termer. Innehållet omfattar närläsning ur litteraturvetenskapligt och språkligt perspektiv samt litteraturhistorisk kontextualisering av texterna.

Delkurs 4. Kultur och samhälle (6 hp)

Delkursen ger kunskap om Frankrikes historia och aktuella samhällsförhållanden. Föreläsningar över Frankrikes historia och aktuella samhällsförhållanden motsvarande innehållet i en kursbok på ca 250 sidor. Övningar i muntlig framställning.

Undervisning

Undervisningen är campusbaserad, men studenten förväntas också regelbundet ta del av information och material via Studium, där även uppgifter kopplade till kursen lämnas in. Undervisningen består av regelbundna seminarier, föreläsningar, samt muntliga och skriftliga övnings- och examinationsmoment, så som framgår under Innehåll.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kurserna.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. 

Studenterna visar resultatet av sitt lärande på följande sätt:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (9 hp)

Skriftligt prov i i grammatisk terminologi (1 hp).

Skriftligt prov i grammatik och ordkunskap (8 hp).

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet (6 hp)

Skriftligt prov i fonetik (3 hp).

Muntligt prov i uttal (3 hp).

Delkurs 3. Franskspråkig litteratur I (9 hp)

Löpande genom förberett aktivt seminariedeltagande och interaktion med övriga studenter.

Löpande skriftlig individuell examination genom två till tre inlämningsuppgifter.

En muntlig presentation.

Skriftlig sluttentamen.

Delkurs 4. Kultur och samhälle (6 hp)

Skriftlig och muntlig examination.

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 18 hp, vari ska ingå delkurs 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Introduktionskurs i franska A11 eller A12, EG-/EU-franska A211 eller Praktisk franska.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin