Examensarbete D i dataanalys

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL390

Kod
1DL390
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Dataanalys A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen, samt därutöver kurser i dataanalys om minst 15 hp på avancerad nivå inklusive Data, etik och rätt. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • planera och genomföra ett individuellt projektarbete inom dataanalysområdet inom givna tidsramar,
  • analysera en öppen problemställning, formulera delproblem, samt hitta och välja lösningar till dessa,
  • söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,
  • demonstrera en fungerande lösning till en komplex dataanalysuppgift, samt visa att denna uppfyller given specifikation,
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i tillämpning av dataanalys,
  • skriftligt och muntligt redovisa förutsättningar, argumentera för vald lösningsmetod samt presentera resultat,
  • ge konstruktiv kritik till andras texter inom huvudområdet.

Innehåll

Självständigt examensarbete på ett dataanalysföretag eller forskningslab.

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuell eller i grupp.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska. För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom datanalys.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin