Databaser 2

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS227

Kod
2IS227
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 maj 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

30 hp informationssystem eller motsvarande inklusive 7,5 hp databaser

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • sammanfatta hur NoSQL-databaser fungerar,
  • beskriva centrala begrepp inom big data.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • tillämpa avancerade tekniker i relationsdatabaser, exempelvis index, vyer, triggers och stored procedures,
  • utforma och hantera NoSQL-databaser,
  • implementera hantering av databastransaktioner.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten efter genomgången kurs kunna:

  • värdera databasimplementationer utifrån aktuell kontext,
  • reflektera kring hur användande av databaser och datalagring kan påverka individ, organisation och samhälle utifrån etiska perspektiv

Innehåll

Kursen ger en fördjupning i relationsdatabaser där transaktionshantering och fleranvändarsystem behandlas. Kursen innehåller även fördjupning i SQL med

övningar i att arbeta med vyer, index, triggers och stored procedures. Vidare behandlas olika typer av NoSQL-databaser med fokus på deras användning i

applikationer och deras funktionalitet. Kursen tar även upp begreppet big data samt användningsområden olika typer av databaser. Kursen behandlar även etiska aspekter på hur utformning och användande av olika former av databaser och datalagring påverkar individer, organisationer och samhälle.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin