Populationsgenomisk analys

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB517

Kod
1MB517
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bioinformatik A1F, Biologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 120 hp samt minst 5 hp av kursen Genomanalys. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om teori och analysmetoder inom populationsgenomiken.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • förklara populationsgenetiska/genomiska principer och lösa biologiska problem med hjälp av dessa.
  • analysera genomsekvensdata från ett stort antal individer, med avseende på t.ex. mappning av egenskap och identifiering av signaler från selektion.
  • använda simuleringar för att testa så väl som generera hypoteser, och jämföra med empiriska observationer.
  • identifiera relevanta populationsgenetiska problemställningar och formulera strategier för att lösa problemen.
  • kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat från populationsgenomiska analyser.

Innehåll

Kursen behandlar populationsgenetikens principer; inklusive nedärvning, mendelsk genetik, allelfrekvenser, allelfrekvensspektrum, kopplingsojämvikt, genetisk diversitet och mått på diversitet, Wright-Fisher-modellen, koalescensteori, inavel, populationsstruktur, selektion, och kvantitativ genetik. Dessa principer kopplas till empiriska genom-variations data och till simuleringsverktyg. Praktiska moment som behandlas inkluderar skattning av parametrar (t.ex. mutationstakt och rekombinationstakt), mappning av egenskaper (såväl kvantitativa som diskreta), test av modeller, inklusive neutralitetstest och selektionstest.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, datorlaborationer och ett projekt.

Examination

Skriftlig prov 5 hp. Muntlig redovisning av övningar och datorlaborationer 3 hp. Skriftlig redovisning av projektuppgift 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin