Molekylärmedicinsk infektionsbiologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG326

Kod
1BG326
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 150 hp inklusive 60 hp biologi och 30 hp kemi, samt minst 5 hp från fortsättningskursen Mikrobiologi, 15 hp eller genomgången fortsättningskursen Immunologi, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för struktur och funktion hos infektiösa virus, bakterier, parasiter och svampar samt ange vad som skiljer de olika grupperna av infektiösa organismer åt
 • förklara olika typer av infektionsförlopp och namnge de olika huvudstegen
 • redogöra för de viktigaste delarna av människans immunsystem samt vilka delar som är viktiga vid olika typer av infektioner
 • beskriva de vanligaste virulensfaktorerna hos bakterier, virus, parasiter och maskar samt förklara hur de har evolverat och hur de kan överföras
 • redogöra för de vanligaste diagnostik- och behandlingsmetoderna inom infektionsbiologin samt mekanismer för antibiotikaresistens
 • redogöra för hur infektioner sprider sig i samhället och vad som påverkar spridning
 • tillämpa adekvat metodik för arbete med infektiösa mikroorganismer
 • analysera infektionsbiologiska försöksdata, dra slutsatser från dessa och konstruera testbara hypoteser utifrån de analyserade data
 • kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet
 • identifiera och strukturerat diskutera aspekter kopplade till forskningsetik, folkhälsoetik samt global rättvisa.

Innehåll

Teori

 • Generell infektionsbiologi
 • Bakteriologi
 • Virologi
 • Parasitologi och mykologi
 • Immunsystem
 • Virulensfaktorer
 • Diagnostik
 • Vaccinering.
 • Antibiotika och antibiotikaresistens

Laborationer

 • Identifikation av virulensfaktorer
 • Studier av verkningsmekanismer av antibiotika. Identifiering av resistensmutationer.
 • Diagnostik av parasitsjukdomar.
 • Studier av värd-parasitinteraktioner. Tollreceptorer och PAMP (patogenassocierade molekylära mönster).

Seminarier

Läsande och kritisk granskning av aktuella vetenskapliga artiklar inom infektionsbiologin. Lärarledda gruppdiskussioner.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Deltagande i seminarier och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Laborationer och seminarier 4 hp; Teori I 5 hp; Teori II 6 hp

Aktivt deltagande fordras i laboratoriekurs och seminarier. Teorin examineras med två skriftliga prov, en detaljkunskapstentamen efter halva kursen (Delprov I) och en övergripande tentamen (Delprov II) vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1BG323.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin