Franska B1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR022

Kod
5FR022
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i Språkvetarprogrammet.

Behörighetskrav

Minst 24 hp från Franska A1, inklusive delkurser Skriftlig språkfärdighet och Franskspråkig litteratur I.

Mål

Utbildningen syftar till att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten samt att fördjupa litteraturstudiet. Målet är vidare att ge kunskaper inom områden som kan bli aktuella för examensarbetet på C-nivå.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • i tal och skrift kunna uttrycka sig sammanhängande och med säkerhet
 • ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i fransk språkvetenskap för att kunna analysera språkligt material
 • ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i fransk litteraturvetenskap för att kunna analysera texter

Dessutom ska studenten

efter delkurs 1:

 • väl behärska mer komplexa strukturer i franskan för att kunna översätta svensk text till franska
 • kunna använda ett mer avancerat franskt ordförråd
 • vara väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och franskt språkbruk

efter delkurs 2:

 • kunna uppvisa kunskap om och diskutera den lästa litteraturen med hänsyn till form och innehåll
 • kunna redogöra för grunddrag i litteraturhistorien som har särskild relevans för de studerade verken
 • kunna muntligen och skriftligen på franska framställa välstrukturerade och välargumenterade textanalyser med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp

efter delkurs 3:

 • kunna redogöra för huvuddragen i det franska språkets historia
 • ha viss kännedom om språkvetenskapens historia
 • kunna redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala teorier
 • kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att analysera språkligt material

efter delkurs 4:

 • kunna identifiera, analysera och redogöra för olika texttyper på franska med särskilt fokus på retorik, stilistik och formalia
 • på franska kunna producera olika sorters texter i enlighet med gängse praxis, inklusive en akademisk text
 • visa en god språklig kompetens i franska såväl skriftligt som muntligt

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Översättning från svenska till franska. Systematiska övningar i fransk grammatik. Undervisningen anpassas till vad som rimligen kan inhämtas av vokabulär, grammatik och stilistik genom studium av särskilt texterna i delkursen Franskspråkig litteratur II.

Delkurs 2. Franskspråkig litteratur II (7,5 hp)

Delkursen inbegriper läsning och analys av litterära verk på franska. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier där studenterna får utökad kunskap om olika litterära genrer och fortsätter att bekanta sig med den franska litteraturhistorien. Samtidigt ges en fördjupad och breddad insikt om litteraturvetenskapliga termer och analysmetoder. Innehållet omfattar närläsning ur litteraturvetenskapligt och språkligt perspektiv samt litteraturhistorisk kontextualisering av texterna. Fokus sätts på sambandet mellan form och innehåll, samt på särskilda tematiska och estetiska drag för olika litterära genrer, beroende på tidsepoker och strömningar.

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp)

Språkvetenskapens mål och metoder. Översikt över franska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär).

Delkurs 4. Text och skrivande på franska (7,5 hp)

Delkursen syftar till att ge studenterna kunskap om olika texttyper på franska och att utifrån dessa öva sitt eget skrivande. Exempel tas från skön- och facklitteratur, vetenskaplig prosa och sakprosa. Texterna diskuteras i seminarier och granskas kritiskt; språkliga, stilistiska och formella drag som kan anses typiska analyseras. Särskilt fokus ligger på akademiska texter där regler och praxis kring källhänvisningar och referenssystem studeras. Under kursens gång arbetar studenterna kontinuerligt med egen textproduktion och övar på akademiskt skrivande på franska. Tillsammans diskuterar och granskar studenterna varandras arbeten.

Undervisning

Undervisningen är campusbaserad. Undervisningen består av seminarier med föreläsningar, samt muntliga och skriftliga övnings- och examinationsmoment anpassade efter respektive delkurs (se under Innehåll).

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Undervisningsspråket är svenska och franska.

Examination

Studenten visar resultatet av sitt lärande på följande sätt:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet 

Skriftligt prov i översättning från svenska till franska

Delkurs 2. Franskspråkig litteratur II 

Löpande förberett och aktivt seminariedeltagande

Löpande muntliga presentationer

Individuell skriftlig inlämningsuppgift

Delkurs 3. Språkvetenskap I 

Löpande genom förberett aktivt seminariedeltagande och interaktion

Löpande skriftlig individuell examination genom två till tre inlämningsuppgifter

En muntlig presentation

Delkurs 4. Text och skrivande på franska 

Löpande skriftlig och muntlig examination

Kritisk granskning av en annan students text

Längre skriftligt arbete i form av en akademisk text 

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst  22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Franska C1 krävs genomgången baskurs Franska A och minst 22,5 hp på fortsättningskurs Franska B1, vari ska ingå delkurs 1.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Franska B3.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin