Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 1)

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HK086

Kod
2HK086
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kostvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 augusti 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap

Behörighetskrav

15 hp från Hem- och konsumentkunskap, grundkurs för lärare i grundskolan 30 hp

Mål

Efter avklarad kurs ska  studenten i relation till innehållet i de olika momenten kunna:

  • förklara och ge exempel på ämnesdidaktisk kunskap samt värdera vad olika synsätt får för konsekvenser för elevers lärande i hem- och konsumentkunskap
  • tillämpa och visa ämnesdidaktisk förmåga i undervisningssituationer samt vid bedömning och betygsättning
  • relatera kunskap och arbetssätt till aktuella styrdokument

Moment 1: Näringslära och livsmedelsvetenskap

Efter avklarat moment ska studenten kunna:

  • förklara hur livsmedel påverkas av förvaring och tillagningsprocesser liksom av tillsatser, naturliga gifter och främmande ämnen
  • redogöra för och kunna särskilja olika former av livsmedelsöverkänslighet och tillämpa kunskaperna vid val av livsmedel och i praktisk matlagning
  • analysera och problematisera livsmedelsval i relation till hälsa, klimatpåverkan och miljö

Moment 2: Måltidsprocessen

Efter avklarat moment ska studenten kunna:

  • diskutera samhällets och skolans normer, samt människors förhållningssätt till mat, måltider och hushållsarbete med fokus på jämställdhet och kultur
  • redogöra för didaktiska traditioner, samt tillämpning och bedömning i relation till måltidsprocessen i hem- och konsumentkunskap
  • förklara betydelsen av estetiska aspekter och tillämpning av sensorisk träning och hur sensorisk träning för barn och unga kan genomföras

Innehåll

Kursen omfattar två moment: Näringslära och livsmedelsvetenskap samt Måltidsprocessen. Under kursen behandlas pedagogiska och ämnesdidaktiska frågor i relation till innehållet i de olika momenten. ​

Moment 1: Näringslära och livsmedelsvetenskap, 7,5 hp

Momentet är en fortsättning och fördjupning av Näringslära och livsmedelsvetenskap (se kursen Hem- och konsumentkunskap, grundkurs för lärare i grundskolan 30 hp). Matens betydelse för hälsan fokuserar speciellt på barns och ungas näringsbehov och val av livsmedel. Vidare hur näringsintag kan värderas i relation till de Nordiska näringsrekommendationerna och hur livsmedelsval kan problematiseras i relation till miljö- och klimatfrågor. Matlagning vid olika former av livsmedelsöverkänslighet tränas och konsekvenserna av oönskade ämnen i maten behandlas.

Moment 2: Måltidsprocessen, 7,5 hp

Momentet är en fortsättning av Måltidsprocessen i tidigare kurs (se kursen Hem- och 

konsumentkunskap, grundkurs för lärare i grundskolan 30 hp). I momentet behandlas rådande normer i samhälle och skola  och hur dessa i sin tur påverkar människors förhållningssätt  i frågor kring hushållsarbete och jämställdhet. Olika didaktiska traditioner inom ämnet i relation till undervisning om livsmedelsval, matlagningsmetoder och genomförande av måltider synliggörs och diskuteras genom exemplifiering av praktiknära forskning. Vidare inkluderas matens estetiska värde liksom betydelsen av sensoriska aspekter och sensorisk träning i detta moment.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter, grupparbeten, praktiska övningar och laborativ verksamhet.

Examination

Examination sker genom bedömning av skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter. För momenten ges betygen underkänd (U) och godkänd (G). För godkänt betyg krävs att alla uppgifter bedöms som godkända samt att studenten aktivt deltagit i redovisningar och seminarier. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid kursstart ska betygssättande lärare alternativt läraren/lärarlaget fastställa vilken undervisning som kräver obligatorisk närvaro, samtidigt ska läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment ska genomföras. Vidare ska kriterier för olika betygsgrader anges.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin