Tekniska material

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TM143

Kod
1TM143
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap. Materialkemi ska vara genomgången.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara den atomära bakgrunden till elasticitetsmodulen och dislokationers inverkan på plastiska egenskaper,
  • förklara dislokationernas roll för olika härdningsmekanismer och beräkna storleken på motsvarande härdningsbidrag,
  • förklara och kategorisera mekanismer för deformation, brott och utmattning i metalliska, polymera och keramiska material,
  • redogöra för inverkan av deformationshastighet och temperatur på mekaniska egenskaper för polymera och metalliska material,
  • förklara och beräkna effekten av fiberförstärkning i metalliska, polymera och keramiska material,
  • beskriva och använda de vanligaste testmetoderna för mekaniska egenskaper.

Innehåll

Fördjupning och jämförande sammanfattning av de olika materialklasserna; metalliska, keramiska och polymera material samt olika typer av kompositer. Samband mellan materialens inre struktur, från nanonivå till makronivå, och dess mekaniska egenskaper. Speciellt dislokationers kinetik och dynamik, elastisk och plastisk deformation, härdningsmekanismer, sprickinitiering, brottmekanik, utmattning och kryp.

Laborationer innehållande omfattande provning av olika mekaniska egenskaper ingår som viktiga moment i kursen.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, studiebesök och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan inte ingå i examen tillsammans med 1TM663 Material i tekniska system.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin