Kemisk bindning med beräkningskemi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB550

Kod
1KB550
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi. Fysikalisk kemi I, 10 hp, rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva viktiga fysikaliska modeller inom teoretisk kemi och beräkningskemi.
  • utföra olika typer av datorberäkningar relevanta för kemiska problemställningar och kritiskt analysera de beräknade molekylära egenskaperna.
  • utföra databassökningar relaterade till molekylers struktur.
  • jämföra och redogöra för teori och modeller med anknytning till kvantmekaniska och statistisk-mekaniska beräkningsmodeller som används inom molekylmodellering.
  • föreslå och motivera val av lämplig beräkningsmetod för att studera struktur, bindning och dynamik inom olika områden av kemin

Innehåll

Kemisk bindning. Intra- och intermolekylär växelverkan. Analys av elektronstruktur och elektrontäthet. Molekylorbital- och valensbindningsteori. Kvantmekaniska beräkningsmetoder (Hartree-Fock, DFT, kraftfältsmetoder och grundläggande Hückelteori). Grundläggande statistisk, mekanik och Monte Carlo-metoder. Molekyldynamik. Modellering av molekylers struktur.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (6 hp). Obligatoriska laborationer (4 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin