Kemi för förnybar energi - profilkurs

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB763

Kod
1KB763
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp i kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva, i allmänna ordalag, rådande tekniker för utnyttjande av förnybar energi
  • diskutera fördelar och nackdelar hos olika energisystem
  • diskutera andra faktorer förknippade med förnybara energiprocesser, som miljöpåverkan och socioekonomiska faktorer
  • hitta, bearbeta och presentera information som hänförs till förnybara energisystem, utifrån databaser, tidskrifter och andra media

Innehåll

Översikt av energisystem, olika förnybara energitekniker och associerade frågor. Dessa kan inkludera artificiell fotosyntes, solceller, biomassa och andra biobränslen, biologisk vätgasproduktion, bränsleceller, batterier, andra förnybara energiformer (vattenkraft, vindkraft, vågkraft etc.), hållbar utveckling.

Undervisning

Gästföreläsningar, diskussionsseminarier (obligatorisk närvaro), workshop/paneldebatt (obligatorisk närvaro), studiebesök, litteraturprojekt.

Examination

Kontinuerlig muntlig examination under kursen samt inlämningsuppgifter (2 hp). Kursen avslutas med inlämning av en projektrapport och muntliga redovisningar (3 hp). Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de olika momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin