Kryptologi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT075

Kod
1DT075
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive en fortsättningskurs i programmering, Algoritmer och datastrukturer I, Algebra I och linjär algebra. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • ge exempel på hur teorier, principer och tekniker för hur kryptografiska metoder kan användas för att åstadkomma datasäkerhet
  • förklara teorin bakom vanliga kryptografiska metoder, bl.a. olika typer av hashfunktioner, symmetriska och asymmetriska chiffer, digitala signaturer och slumptal
  • analysera, använda och implementera sådana metoder samt reflektera över deras begränsningar och tillämpbarhet

Innehåll

Teori och praktik för olika typer av chiffer, t.ex. klassiska chiffer, blockchiffer, flödeschiffer, affina chiffer, publika chiffer. Hashfunktioner med och utan nyckel, nyckelhantering, digitala signaturer och slumptal.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och seminarier.

Examination

Tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin