Kvantfysik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA521

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA521
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

60 hp inklusive Mekanik II/KF och genomgångna kurser i Transformmetoder/Fourieranalys, Elektromagnetism I/Elektromagnetism, Vågor och optik och Fysikens matematiska metoder som kan läsas parallellt. Kunskaper i speciell relativitetsteori (t.ex. från Mekanik III, som kan läsas parallellt, eller Astrofysik I).

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för den grundläggande kvantmekanikens begrepp, språk och formalism.
  • utföra grundläggande teoretiska studier och beräkningar för kvantsystem utifrån Schrödingerekvationen.
  • utföra beräkningar avseende atomer och molekyler samt beskriva kvantfenomen inom elektronhöljets fysik utifrån kvantmekaniska samband.
  • utföra spektroskopiska undersökningar av olika ämnen och tolka resultaten.
  • redogöra för kvantfysikens betydelse inom natur, teknik och samhälle.
  • muntligt redovisa resultatet av experimentella undersökningar och diskutera deras kvantmekaniska tolkning.

Innehåll

Kvantfysikens experimentella bakgrund, partiklar och atommodeller, fotonen, fotoelektriska effekten, Comptonspridning, dubbelspaltexperimentet, svartkroppsstrålning, väteliknande atomers spektrum. Korrespondensprincipen. Våg-partikeldualitet, sannolikheter, vågfunktioner, Schrödingerekvationen, vågpaket. Väntevärden, operatorer, osäkerhetsrelationer. Diracformalism.

Endimensionella system, stationära tillstånd, partikel i låda, harmonisk oscillator, transmission, tunnling och reflektion.

Tredimensionella system, väteatomen och enelektronatomer, rörelsemängdsmoment och centralrörelse, övergångar, energinivådiagram, Born-Oppenheimer-approximationen. Tidsoberoende störningsteori, variationsprincipen. Flerelektronatomer. Spinn, addition av rörelsemängdsmoment, identiska partiklar, fermioner och bosoner, Pauliprincipen, elektronkonfigurationer, Zeemaneffekt, spinn-bankoppling, centralfältsapproximationen, skärmning, finstrukturnivåer, periodiska systemet, optiska övergångar och röntgenstrålning, spektroskopi.

Tvåatomiga molekyler: bindning, vibrations- och rotationsrörelse, övergångar.

Kvantfysikens betydelse inom natur, teknik och samhälle.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer. Gästföreläsning. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (9 hp) tillsammans med inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna ger bonuspoäng som kan användas på sluttentamen och vid ordinarie omtentamenstillfällen.

Laborationer samt muntlig redovisning av laboration(1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin