Sannolikhetslära

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2ST080

Kod
2ST080
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Statistik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 oktober 2022
Ansvarig institution
Statistiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp statistik, alternativt 120 hp inklusive 60 hp statistik samt 30 hp matematik och/eller datavetenskap

Mål

En student som gått utbildningen skall

* känna till och kunna använda sannolikhetsteoretiska begrepp och symboler som ofta används i statistik

* kunna de matematiska grunderna för de sannolikhetsmodeller som ligger till grund för statistisk inferens

* ha grundliga kunskaper om univariata och multivariata sannolikhetsfördelningar

* ha kunskaper om moment och momentgenererande funktioner

* ha kunskaper om olika konvergensbegrepp

Innehåll

Den axiomatiska grunden för sannolikhetslära. Kombinatorik. Multivariata slumpvariabler. Betingade sannolikhetsfördelningar. Moment och momentgenererande funktioner. Order statistics. Den multivariata normalfördelningen. Olika konvergensbegrepp. Centrala gränsvärdessatser.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och genom skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter. De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin