Introduktion till materialvetenskap

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE610

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE610
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva olika materialtyper (metalliska, polymera och keramiska material, samt kompositer och halvledarmaterial) och redogöra för karakteristiska egenskaper hos dessa,
  • redogöra för samband mellan uppbyggnaden av olika material och några av deras mekaniska egenskaper,
  • använda sig av såväl svensk som engelsk grundläggande terminologi av relevans för ovanstående,
  • relatera begreppet hållbarhet till materialanvändning,
  • beskriva några teknikområden som programmet ger särskild kompetens inom (såsom ytteknik, tunnfilmsteknik, biomaterial och avancerad mikrosystemteknik),
  • använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom programmet samt tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system.

Innehåll

Grundläggande begrepp. Forskning och utvecklingt inom materialvetenskap och materialteknik. Introduktion till hållbarhet och, framför allt, etiska och miljömässiga konsekvenser av materialhantering, -utveckling och -användning.  Inbjudna föreläsare, både från företag och universitetet, presenterar aktuella tillämpnings- och forskningsområden. Studiebesök vid företag och/eller vid forskningsavdelningar vid Ångströmlaboratoriet eller andra relevanta organisationer och miljöer. Introduktion biblioteket och dess tjänster . Relevanta datorsystem och nätverk vid universitetet samt regler för användning av dessa. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, studiebesök, seminarier och laboration.

Examination

Skriftlig tentamen (3,5 hp). Närvaro på minst fyra gästföreläsningar och aktiv närvaro i studiebesök, laboration och seminarier (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin