MEMS för tillämpningar inom life science

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM132

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TM132
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap samt Mikro- och nanoteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • definiera grundläggande begrepp inom mikro- och nanoteknik,
  • definiera grundläggande begrepp inom mikrofluidik,
  • designa olika bio-MEMS/mikrofluidala system för specifika biologiska studier,
  • diskutera fördelarna och nackdelarna med MEMS-baserade system jämfört med makroskopiska system för applikationer inom livsvetenskaperna,
  • motivera val av MEMS-baserade och mikrofluidala system för specifika biologiska studier,
  • göra förutsägningar kring de förväntade resultaten i ett bio-MEMS-baserat system,
  • designa och tillverka en bio-MEMS/mikrofluidik-baserad enhet för en viss applikation.

Innehåll

Syftet med denna kurs är att introducera hur elektromekaniska system tillverkade med mikro- och nanoteknik kan användas för biologiska studier, s.k. bio-MEMS. Kursen inkluderar även mikrofluidala system.

Historien bakom MEMS för tillämpningar inom livsvetenskaperna. Grundläggande teori inom mikrofluidik, t.ex. laminära flöden, hydrauliskt motstånd och kapilläreffekter. Materialegenskaper och funktion, framförallt rörande PDMS. Uppställningar som krävs för att driva och samla in data från mikrofluidala chip. Kursen går även igenom ämnena chipbaserad molekylärbiologi, chip för sortering, infångning och/eller analys av enskilda celler, chip för odling av celler - inverkan av den  fysiska och kemiska miljön samt cell-signalering, organs-on-chip och implanterbara mikroenheter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarium, laborationer och mindre projekt i grupp.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Deltagande i seminariet, laborationer och projektrapport (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin