Förvaltningsrättslig översiktskurs

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR202

Kod
2HR202
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 april 2023
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges för studenter från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) via beställd utbildning. Föreliggande kursplan används enbart för registrering av studenter på kursen. Inga betyg rapporteras in på kurs/plan/ vid Uppsala universitet, utan betygsrapportering sker endast på motsvarande kurs/plan/ fastställd vid SLU.

Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Motsvarande kursplan vid SLU är fastställd av Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ).

Kursen genomförs på svenska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen skall utveckla studenternas förmåga att självständigt hantera och analysera rättsliga frågor inom offentlig verksamhet. Sådana frågor kan aktualisera allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt och reglerna om allmänna handlingars offentlighet och sekretess.

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

 • känna till de grundläggande reglerna för offentliga myndigheters verksamhet,
 • förstå betydelsen av innehållet i de grundläggande reglerna för offentliga myndigheters verksamhet,
 • kunna identifiera och analysera i offentlig verksamhet vanligt förekommande problem av rättslig art,
 • kunna upprätta förslag till beslut för ärenden inom det angivna området,
 • kunna göra bedömningen att ärendet/beslutet skall överlämnas till överordnad tjänsteman.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av kommunal och statlig verksamhet och som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiska problem i samband med förvaltning. Kursen är indelad i fyra avsnitt.

Det första avsnittet behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas funktion i samhället, hur man söker och läser rätt i lagtext, domar och andra så kallade rättskällor, våra centrala juridiska begrepp och den traditionella juridiska systematiken. Den juridiska metoden är ett genomgående tema.

Det andra avsnittet behandlar de grundläggande reglerna i det förvaltningsrättsliga förfarandet.

Det tredje avsnittet behandlar kommunalrätten, särskilt reglerna om den kommunala kompetensen och laglighetsprövningen enligt kommunallagen.

Slutligen finns ett fjärde avsnitt som behandlar regler om allmän handlings offentlighet och sekretess. Där behandlas också de regler som gäller för personuppgifter och sekretess.

Examination

Godkända skriftliga deltentamina samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning av uppgifter.

* Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.

* Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

* Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

* För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.

 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift - om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga föreskrifter

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin