Ämnesdidaktiskt självständigt arbete i biologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG058

Kod
1BG058
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 26 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Allmänt

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Kursen innehåller ett ämnesdidaktiskt självständigt arbete för ämneslärarexamen inom ämnet biologi.

Behörighetskrav

Inom ämneslärarprogrammet: 90 hp i biologi, samt kursen Vetenskaplig teori och metod, gymnasielärare 7,5 hp.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla dels fördjupade teoretiska och metodologiska färdigheter rörande vetenskapliga studier inom det ämnesdidaktiska området, dels förmågan till ett vetenskapligt förhållningssätt med relevans för kommande yrkesutövning.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • identifiera ett vetenskapligt problem och formulera en väl avgränsad ämnesdidaktisk frågeställning
 • visa fördjupad förmåga att självständigt söka, sammanfatta, kritiskt bedöma och presentera relevant forskning
 • göra motiverade teoretiska/metodologiska val utifrån den ämnesdidaktiska frågeställningen
 • självständigt samla in, kritiskt granska, bearbeta och analysera material utifrån frågeställningen
 • med vetenskaplig stringens genomföra ett självständigt arbete med relevans för forskningsfältet och kommande arbetsuppgifter i läraryrket
 • tillämpa forskningsetiska principer
 • tydliggöra sambanden mellan frågeställning, teoretiska/metodologiska val och analys
 • författa ett självständigt arbete med tydlig struktur och god språklig form
 • kritiskt diskutera andras självständiga arbeten och muntligt försvara det egna.

Innehåll

Under kursen behandlas följande delområden:

Inledande ämnesdidaktisk orientering för repetition och förtydligande av grundläggande krav för självständiga arbeten på avancerad nivå:

 • Vetenskapsteori och forskningsmetod.
 • Ämnesdidaktiska problemformuleringar, syften och forskningsfrågor.
 • Teoretiska och metodologiska utgångspunkter.

Fördjupning och författande av ett självständigt arbete:

 • Litteraturstudier inom den valda ämnesdidaktiska inriktningen
 • Insamling och analys av data.
 • Författande av ett självständigt arbete.
 • Försvar av det egna arbetet.
 • Opposition på ett annat arbete.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och handledning. Inledande föreläsningar kan förekomma. Handledning av det självständiga arbetet sker enskilt eller i grupp.

Examination

Det självständiga arbetet examineras vid ett avslutande seminarium, dels genom att arbetet ventileras, dels genom att den studerande opponerar på ett annat självständigt arbete.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin