Introduktion till additiv tillverkning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM102

Kod
1TM102
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp, inkluderande 60 hp materialvetenskap och/eller materialkemi alternativt 60 hp maskinteknik tillsammans med 10 hp materialvetenskap och/eller materialkemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva möjligheter och begränsningar med additiv tillverkning,
  • beskriva olika principer för additiv tillverkning,
  • beskriva processkedjan från råmaterial till färdig produkt,
  • kritiskt analysera hur additiv tillverkning påverkar design av komponenter,
  • analysera hur additiv tillverkning påverkar materialets struktur och komponenters egenskaper,
  • självständigt planera och använda tillverkningsmetoder i additiv tillverkning.

Innehåll

Olika koncept för additiv tillverkning av komponenter i polymer, metaller, keramer och kompositmaterial presenteras och möjligheter och begränsningar jämförs med konventionella tillverkningsmetoder. Olika processteknikers behov av olika former av utgångsmaterial och metoder för att framställa dem. Nödvändighet av design för additiv tillverkning och processberedning diskuteras och praktiseras i laborativa moment. Möjligheter och behov av efterbearbetning samt metoder för kvalitetssäkring jämförs med de inom konventionell tillverkning.

Undervisning

Föreläsningar och laboration.

Examination

Laboration (1 hp). Skriftlig tentamen (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med Additiv tillverkning, 1TM120 eller 1TM009.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin