Material i energisystem II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE071

Kod
1TE071
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kemi A1F, Materialteknik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Tekniska material, Ytteknik och materialval för funktion och design, samt genomgången Material i energisystem I; eller Introduktion till materialteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera ett behov av materialutveckling i ett delsystem inom ett specifikt energisystem,
  • analysera och beskriva de systemspecifika randvillkor som begränsar möjligheterna för materialval,
  • föreslå och värdera alternativa lösningar i förhållande till den befintliga lösningen,
  • beskriva och riskbedöma konsekvenser av olika lösningar ur aspekter som tillverkning, hållbarhet, underhåll, etc.

Innehåll

Studenterna tränas att i grupp använda förvärvade kunskaper inom materialvetenskap, mekanik och hållfasthetslära för att identifiera och kvantifiera materialmässiga krav som ställs på en komponent i ett specifikt större energisystem. Genom ett systematiskt materialval identifieras alternativa kandidatmaterial, vilka studeras ur ett vidare perspektiv samt värderas kvantitativt i förhållande till den nuvarande materiallösningen. Förutsättningar, materialvalsmetodik och slutsatser ska tydligt beskrivas i rapport och slutpresentation.

Undervisning

Kursen genomförs i form av projektarbete där grupper om 2-3 studenter tilldelas varsitt energisystem. Arbetet stöds av metodföreläsningar och gruppspecifika seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och slutpresentation (3 hp) samt skriftlig rapport (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin