Experimentell metodik för fysik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA608

Kod
1FA608
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Mål

Kursen skall förbereda för fortsatta laborativa studier i fysikämnen.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • formulera hypoteser och problemställningar utifrån givna förutsättningar 
  • utforma och utföra fysikaliska experiment för att undersöka problemställningar i enlighet med den vetenskapliga metoden
  • planera och utvärdera experiment utifrån uppskattade osäkerheter och experimentella metoder
  • analysera mätresultat med datorstöd
  • skriftligt dokumentera experimentellt arbete i form av loggbok och laborationsrapport
  • diskutera etiska aspekter av experimentella studier
  • presentera och argumentera för val av metod och uppnådda resultat

Innehåll

Utformning av experimentella studier och den vetenskapliga metoden. Introduktion till etiska aspekter i experimentell fysik. Grunderna i mätteknik, databehandling och analys. Mätosäkerheter och fortplantning av mätosäkerheter. Grundläggande statistisk för experimentell fysik. Regression och minsta kvadratanpassning. Dataanalys med Python. Loggbokshantering och rapportskriving.

Undervisning

Föreläsningar i form av omvänt klassrum (flipped classroom), lektioner och laborationer. På kursen förekommer också ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Hemuppgifter (1 hp). Rapportering i loggbok samt skriftlig rapport och muntlig presentation av projekt (2 hp). Muntlig tentamen (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin