Hållbar verksamhetsutveckling

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG297

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG297
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

60 hp inom Industriell teknik eller inom Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik. Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys. Verksamhetssystem och ledning eller Industriell ekonomi 15 hp. En av kurserna Lean management och Produktionsledning I ska vara genomgången.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • analysera hållbarhetsrapporter,
  • upprätta en hållbarhetsrapport för en industriell organisation enligt riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI),
  • redogöra för och analysera ledarskap för hållbar utveckling,
  • kommunicera hållbar utveckling,
  • tillämpa ramverket för strategisk hållbar utveckling (FSSD),
  • tillämpa allmän förändringsteori för hållbar utveckling,
  • redogöra för hur process- och produktinnovation kan påverka hållbar utveckling,
  • redogöra för hållbar verksamhetsutveckling i ett globalt perspektiv.

Innehåll

Hållbarhetsredovisning; innehåll och upprättande. Hållbar verksamhetsutveckling med miljödimension, ekonomisk dimension och social dimension. Principer, arbetssätt och verktyg från området kvalitetsutveckling såsom processfokus, ständig förbättring och processledning. FNs globala hållbarhetsmål. Mätsystem för hållbarhet. Global Reporting Initiative (GRI) standards. Ramverk för strategisk hållbar utveckling - Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). Klimatförändringsrapporter, biologisk mångfald och ramverket Planetens gränser. Hållbarhetspotential, hållbarhetsnivå, cirkulär ekonomi, Doughnut-ekonomi, värdekedja, vagga till vagga, vagga till grav, förändringsteorier och förändringsmodeller. Hur hållbarhet påverkar process- och produktinnovation. Presentationsmetoder för intern och extern hållbarhetskommunikation.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, aktivt deltagande på seminarier samt redovisning av fallstudier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin