Fördjupning i hållbar destinationsutveckling

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG427

Kod
1TG427
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp samt därutöver 30 hp i hållbar destinationsutveckling. Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva de komplexa system och sammanhang inom vilka destinationsutveckling sker, och analysera dessa gränsöverskridande vad gäller de olika dimensionerna för hållbarhet; ekonomiskt, ekologiskt och socialt,
  • skriftligen och muntligen analysera och utvärdera destinationsutveckling och hållbarhet för att få nyanserad och mångfacetterad förståelse för möjlig problemlösning för framtidens hållbara destinationsutveckling,
  • föra etiska resonemang, skapa nyanserade bilder av, specificera, tillämpa, förhandla och skapa samsyn bland olika målgrupper kring värderingar, principer, mål och visioner för hållbar destinationsutveckling,
  • skapa strategier, och designa och implementera interventioner, övergångar, transformativ styrning och innovationer för hållbar destinationsutveckling med hänsyn tagen till olika målgrupper och deras behov,
  • samverka och skapa en positiv lärandemiljö, motivera och understödja gemensamt utforskande av och problemlösning för hållbar destinationsutveckling, samt kommunicera med olika målgrupper muntligt och skriftligt.

Innehåll

Fördjupad undersökning av hållbarhet och de hållbarhetsutmaningar som besöksnäring och destinationsutveckling står inför. Analys av hur sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av destinationsutveckling hänger ihop. Övningar i att skapa lösningar för dessa utmaningar. Analys av visioner och målsättningar inom destinationsutveckling, samt metoder för att nå dessa. Analys av de olika målgrupperna och intressenterna inom destinationsutveckling, och övningar i hur kommunikation med dessa kan ske, samt hur de kan motiveras och förhandla med varandra. Skapa bekanskap med forskningsfronten inom hållbar destinationsutveckling och de toerier och metoder som där används.

Kursen kommer att exponera studenterna för en betydande volym av toppmoderna ämnen inom hållbar destinationsutveckling, inklusive: motståndskraft, återhämtning och anpassning, regenerativ turism, ansvarsfull turism, deltagande styre (participatory governance), avväxt (de-growth) och andra alternativa ekonomiers perspektiv, systemtänkande, transformation , transdisciplinaritet, samskapande, omsorg, turism i det nya normala, hoppfull turism, mer än mänskliga perspektiv, platsskapande och platsanknytning, kunskapsturism.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning av grupparbeten och exkursioner.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt muntlig redovisning av grupparbeten (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin