Introduktion till miljö- och vattenteknik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TV000

Kod
1TV000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Mål

Efter godkänd kurs ska den studenten kunna:

  • redogöra för aktuella miljöproblem och miljötekniska åtgärder som civilingenjörer i miljö- och vattenteknik arbetar med,
  • beskriva hur människan påverkar luft-, vatten- och markmiljön och därigenom har skapat lokala och globala miljöproblem,
  • beskriva samhällets mål för en hållbar utveckling och hur kommunerna integrerar hållbarhetsaspekter in i sin verksamhet,
  • diskutera olika samhälleliga och etiska aspekter inom ingenjörsyrket,
  • beskriva planeten Jordens bildning, tredimensionella uppbyggnad och de processer som kontinuerligt förändrar Jorden,
  • redogöra för bildning och tillgång på naturresurser och hur detta sätter randvillkor för människors livsmiljö och möjlighet till teknisk utveckling,
  • översiktligt beskriva egenskaper hos olika akvatiska system och viktiga processer inom och mellan olika delar av det akvatiska systemet,
  • skriva en rapport inom miljö- och vattenteknik,

Innehåll

Globala och lokala miljöfrågor, människans påverkan på mark, vatten och luft. Jordens bildning och utveckling. Mineral, bergarter, jordarter samt vatten- och energiresurser. Svensk kvartärgeologi och geomorfologi. Abiotiska förhållanden i olika akvatiska system samt dessa systems biologiska struktur och funktion såsom primärproduktion, näringskedjor och näringsvävar. Miljöteknik och vatten i samhället. Hållbarhetsmål. Rapportskrivning.

Datorintroduktion samt introduktion till Excel. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Etik i ingenjörsyrket.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar, seminarier och exkursion.

Examination

Kontinuerlig examination genom deltagande i exkursion (1 hp), seminarier och gruppövningar (3 hp), datorintroduktion (1 hp) och godkänd rapport (1 hp) samt skriftlig tentamen (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin