Grundläggande kemi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB007

Kod
1KB007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • relatera kemiska och fysikaliska fenomen till processer och växelverkan på atom- och molekylnivå
  • redogöra för elektronstrukturen hos atomer och den kvantmekaniska bakgrunden till periodiska systemet, kemisk bindning och interaktioner mellan partiklar (atomer, molekyler, joner) i kemiska system
  • förklara nyckelkoncept inom termodynamik, kinetik och jämviktslära, samt använda koncepten för att förklara och förutsäga kemiska reaktioner
  • diskutera samband och göra jämförelser mellan kursens områden samt tillämpa teoretiska modeller och beräkningar för att lösa problem
  • utföra grundläggande kemiskt laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt, utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar, dokumentera laborationsarbetet i laborationsjournal samt redogöra för laborationens resultat och koppling till relevant teori
  • diskutera kemiska ämnen och reaktioner i kontexterna vatten, miljö och levande organismer

Innehåll

Atomers och molekylers struktur: Atomer, atomorbitaler och det periodiska systemet. Lewisstrukturer och molekylgeometrier. Molekylorbitaler.

Inter- och intramolekylära krafter: Kemisk bindning mellan atomer, joner och molekyler. Faser och fasomvandling. Interaktioner inom gaser, vätskor och fasta ämnen samt i lösningar och blandningar.

Termodynamik: Energiformer och energiomvandling, särskilt för kemiska reaktioner. Kemiska drivkrafter. Termodynamiska aspekter på fasomvandling, gaser, vätskor och fasta ämnen samt lösningar och blandningar.

Kinetik: Reaktionsmekanismer. Reaktionshastighetens beroende av temperatur, koncentrationer och katalysatorer. Kinetiska förlopp.

Jämviktslära: Reaktionsriktning och jämviktsläge. Syror, baser och buffertar. Redoxkemi. Löslighet.

Laboratoriemetodik och grundläggande riskbedömning

Kemiska ämnen och reaktioner i kontexterna vatten, miljö och levande organismer

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier

Examination

Skriftliga prov 5 hp. Laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter 5 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt som 1KB000 (Kemiska principer I) eller 1KB013 (Kemins grunder och principer).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin