Ekonomisk globalisering

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2KU063

Kod
2KU063
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Samhällsgeografi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 februari 2023
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • beskriva betydelsen av produktionssystemens globalisering och den internationella arbetsdelningen för länders och regioners ekonomiska utveckling;
  • analysera översiktligt  den ekonomiska globaliseringens konsekvenser för olika grupper i samhället och ur olika gruppers perspektiv;
  • analysera aktuella händelser inom den globala ekonomin och globala skeenden utifrån centrala geografiska begrepp;
  • självständigt skriva redovisningar och analyser.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om den ekonomiska utvecklingen i världen, dvs. integrationen av världsekonomin. Detta studeras dels som övergripande mönster och trender i tid och rum, och dels som processer där förutsättningar och konsekvenser varierar mellan länder i olika delar av världen. De transnationella företagens roll i världsekonomin, liksom betydelsen av globaliseringen av produktionssystemen för den internationella arbetsdelningen, ges stort utrymme i kursen. Genus- och etnicitetsaspekter på den globaliserande ekonomin studeras särskilt.

Undervisning

Nätbaserad utbildning.

Examination

Kursen examineras och rapporteras i form av delmoment. Varje delmoment examineras genom författande av en skriftlig inlämningsuppgift. Betyg på hel kurs baseras på en samlad bedömning av studentens prestation. Som sammanfattningsbetyg på hela kursen används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga delmoment är godkända. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin