.NET-programmering

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS225

Kod
2IS225
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Programvaruteknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 april 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

30 hp programvaruteknik varav 7,5 hp programmering.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • beskriva möjligheter som .NET-ramverket tillhandahåller för utveckling av webbapplikationer,
  • redogöra för språkmekanismer i C#,
  • beskriva principerna för Object-Relational Mapping (ORM).

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • utveckla och konfigurera webbapplikationer med ASP.NET, med separerade skikt för presentation, affärslogik och databas,
  • använda ASP.NET:s säkerhetsmodell för autentisering och auktorisering,
  • konstruera applikationer med dataåtkomst via LINQ.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • värdera lösningars lämplighet med tanke på underhåll och prestanda.

Innehåll

Kursen behandlar språket C# och dess specifika språkkonstruktioner samt centrala delar av .NET-ramverket. I kursen ingår utveckling av en webbapplikation där .NET-ramverket används, vilket även inkluderar aspekter kring datahantering med ORM, och säkerhetskonfiguration. Utvecklingen av en webbapplikation innefattar problemlösning samt att skriftligen dokumentera lösningen och redogöra för dess kvaliteter.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom tentamen, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin