NMR-spektroskopi II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB470

Kod
1KB470
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp varav 5 hp på avancerad nivå. Genomgången NMR-spektroskopi I eller genomgången Organisk-kemisk spektroskopi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för den grundläggande funktionen av några vanliga pulssekvenser
  • optimera nyckelparametrar i dessa pulssekvenser samt kunna utföra enkla kalibreringar
  • kvantifiera blandningars sammansättning
  • självständigt planera och genomföra strukturbestämning av mera komplexa organiska föreningar (molekylvikt upp till ca. 500 Da) med hjälp av lämpliga NMR-experiment på ett effektivt sätt
  • diskutera effekten av dynamik i organiska och metallorganiska föreningar på deras NMR-spektra
  • planera och genomföra för kursen relevanta experiment samt tolka och dokumentera resultaten

Innehåll

Vektormodellen och dess samband med pulssekvenser. Pulssekvensers funktion. Parameterkalibrering och optimering. Strukturbestämning av en serie organiska molekyler med ökande komplexitet. Spektra av metallorganiska föreningar, fluxionalitet. Molekylär växelverkan och dess inverkan på NMR-spektra.

Undervisning

Seminarier samt laborationer. Laborationerna och därtill hörande genomgångar och redovisningar är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom ett skriftligt prov i slutet på kursen, genom godkända laborationer samt därtill hörande skriftliga rapporter och muntliga redovisningar och en muntlig redovisning i slutet på kursen. Det skriftliga provet och den muntliga redovisningen motsvarar 2 hp. Laborationerna och därtill hörande rapporter och muntliga redovisningar motsvarar 3 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin