Kompilatorteknik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL321

Kod
1DL321
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp varav 15 hp matematik och 30 hp datavetenskap inklusive Operativsystem och en fortsättningskurs i programmering.

Mål

För godkänt betyg ska studenten förstå hur enkla imperativa programspråk kan kompileras till maskinkod för RISC-liknande maskiner.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • strukturera en kompilator som en sekvens av distinkta översättningsteg
  • använda reguljära språk för att beskriva ett programspråks lexikaliska element
  • beskriva lexikalisk analys med en ändlig automat
  • använda kontextfria språk för att beskriva ett programspråks syntaktiska struktur
  • använda parsningsmetoderna top-down (recursive descent) och bottom-up (LR)
  • använda abstrakta syntaxträd för att representera resultatet av den syntaktiska analysen
  • bryta ner satser och uttryck till enklare konstruktioner, och översätta syntaxträd till mellankod
  • beskriva hur rekursiva proceduranrop kan implementeras med hjälp av stackar, aktiveringsposter och maskinregister
  • översätta ett programs förenklade mellankod till maskinspecifika instruktioner

Innehåll

Lexikalisk analys (scanning).

Syntaktisk analys (parsning).

Programrepresentation i Abstrakta Syntax-Träd (AST).

Symboltabeller och scoperegler för C-liknande språk.

Typcheckning för C-liknande språk.

Olika former av mellankod (IR).

Generering av mellankod.

Anropsstackar och aktiveringsposter.

Kodgenerering för RISC-liknande maskiner.

Basblock, kontrollflödesgrafer, liveness-analys, registerallokering.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen (4 hp) och uppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin