Lingvistik B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN212

Kod
5LN212
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

15 hp lingvistik inklusive Lingvistik I, 7,5 hp, eller motsvarande.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i ämnet lingvistik och några av dess delområden.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

Delkurs 1: Semantik och pragmatik (7,5 hp)

 • förklara några olika sätt att definiera begreppet betydelse utifrån olika teoretiska utgångspunkter
 • förklara grunderna för de gränsdragningar mellan grammatik, semantik och pragmatik som görs inom några olika teoretiska ramverk
 • redogöra för grundläggande teoretiska positioner kring relationerna mellan språklig betydelse, den fysiska verkligheten och språkanvändarnas mentala tillstånd
 • redogöra för viktiga lexikala relationer och tillämpa dem för att resonera kring godtyckliga ords relationer
 • klargöra sambandet mellan satsers betydelse och logiska konsekvensförhållanden
 • översätta elementära utsagor till predikatlogik och informellt förklara principerna bakom denna översättning
 • redogöra för några teoretiska ansatser som förklarar hur språkliga uttrycks betydelse och/eller referens kan bero på kontexten, samt tillämpa dem i resonemang kring autentiska språkliga data

Delkurs 2: Funktionell grammatik I (7,5 hp)

 • exemplifiera och redogöra för funktionella förklaringar till morfosyntaktiska strukturer och kategorier

 • beskriva och analysera morfosyntaktiska strukturer i enkla satser utifrån ett funktionellt-deskriptivt perspektiv

 • jämföra morfosyntaktiska strukturer i olika språk

 • genomföra en enklare morfosyntaktisk studie av egenhändigt insamlat material.

Dessutom läses ytterligare två delkurser om vardera 7,5 hp ur det utbud av fristående kurser i ämnet som finns för innevarande termin.

Innehåll

Delkurs 1: Semantik och pragmatik (7,5 hp)

Kursen syftar till att ge en introduktion till vetenskaplig beskrivning av språklig betydelse. Historisk genomgång av olika ansatser till beskrivning av språklig betydelse inom lingvistiken. Grundläggande semiotik. Både lexikal och kompositionell semantik behandlas. Extensioner och extensionell analys (mängdlära). Definitioner och prototyper. Introduktion till sanningsvillkorssemantik och logisk analys. Relationen mellan semantik och pragmatik. Grundläggande pragmatik: presupposition, troper (t.ex. ironi, metafor och metonymi), talakter, konversationella maximer, artighet och implikatur.

Delkurs 2: Funktionell grammatik I (7,5 hp)

Funktionell grammatik som teoretisk inriktning. Lexikon, ord och morfem. Enkla och komplexa satser. Argumentstruktur. Verbklasser. Grammatiska relationer och markering. Ordföljd. Tempus, aspekt och modalitet. Negation.

Dessutom läses ytterligare två delkurser om vardera 7,5 hp ur det utbud av fristående kurser i ämnet som finns för innevarande termin.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Semantik och pragmatik (7,5 hp)

Delkursen har tre examinerande moment

1. aktivt deltagande på övningstillfällen

2. två skriftliga inlämningsuppgifter

3. en muntlig redovisning

Föreskrifter om övningstillfällen samt skriftliga och muntliga uppgifter föreligger vid kurstillfällets början.

Delkurs 2: Funktionell grammatik I (7,5 hp)

Delkursen har tre examinerande moment

1. inlämningsuppgift (betygsskala U/G)

2. uppsats om en egen empirisk undersökning (betygsskala U/G/VG)

3. muntlig redovisning av den empiriska undersökningen (betygsskala U/G)

Föreskrifter om de examinerande momenten föreligger vid kurstillfällets början.

För betyg G på delkursen krävs G på samtliga moment, för betyg VG på delkursen krävs VG på moment 2 och G på moment 1 och 3.

För valda kurser, se kursplanerna för respektive delkurser.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng i delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin