Avancerad materialsyntes

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB265

Kod
1KB265
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Fasta tillståndets kemi, Materialkemi 10 hp, Ytavbildning, samt genomgången kurs i Yt- och materialanalys och genomgången Materialsyntes. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för olika syntesprincipers möjligheter och begränsningar
  • argumentera för valet av lösning till ett visst syntesproblem med hänsyn till randvillkor
  • redogöra för olika ugnskonstruktioner inkl. temperaturmätningsprinciper
  • kritiskt läsa och analysera vetenskapliga artiklar inom materialkemiområdet
  • planera för praktiskt utförande av anvisat syntesprojekt och utföra det under begränsad handledning
  • i tal och skrift redovisa det egna syntesarbetet inklusive karakteriseringsaspekter och riskanalys
  • kritiskt bedöma och diskutera andras förslag och arbeten vid seminarier och redovisningar

Innehåll

Planering och genomförande av syntesuppdrag att redovisas i projektform. Ugnsteknik och temperaturmätning. Rietveldanalys av pulverdiffraktogram.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, självplanerade laborationer (projekt).

Examination

Obligatoria: Seminarier (2 hp); Utförande av och muntlig och skriftlig redogörelse för projekten med intern opposition (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin