Tillämpad molekylär biofysik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB518

Kod
1MB518
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biofysik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Alternativ 1: 210 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive 25 hp från avslutade profilkurser: Experimentella metoder i strukturbiologi, Molekylär och statistisk mekanik, Fysikalisk molekylärbiologi, Biofotonik, Mikrobiella reglermekanismer och Makromolekylära maskiner eller kursen Molekylärbiologiska system, Datoriserad bildanalys, samt kursen Biosensorer eller kursen Nanobioteknik och biosensorer. Minst två av följande kurser måste ingå: Experimentella metoder i strukturbiologi, Fysikalisk molekylärbiologi, Molekylär och statistisk mekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Alternativ 2: Kandidatexamen samt 25 hp i biofysik (från kurserna Experimentella metoder i biofysik, Molekylär och statistisk mekanik, Fysikalisk molekylärbiologi eller Biofotonik) Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Syftet med kursen är att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper i ett biotekniskt projekt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • planera och genomföra ett biotekniskt projekt med syfte att bestämma dynamiken, interaktioner och/eller strukturer hos biomolekyler
  • kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat och presentera dessa i skriftlig och muntlig form för olika målgrupper
  • göra välmotiverade vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar av projektets alla delar
  • söka, värdera och använda vetenskaplig litteratur i ämnen som ligger inom ramen för kursen och implementera denna kunskap i projektet.

Innehåll

Studierna genomförs i form av projektarbeten. Projekten utformas i samråd med uppdragsgivare inom industrin eller akademin och omfattar utveckling och tillämpning av biofysikaliska analysmetoder för att lösa biologiska/biotekniska problem på molekylnivå. Projekten kan exempelvis handla om biomolekylers dynamiska interaktioner, och mycket av fokus ligger på analys av data från avancerade biofysikaliska tekniker, såsom elektronmikroskopi, molekyldynamik och enmolekyl-fluorescensmikroskopi.

Kursen innehåller undervisningsmoment i för projekten relevanta biofysikaliska metoder. Det ingår även träning i att kritiskt analysera och redogöra för styrkor och svagheter i sina egna och andras muntliga och skriftliga presentationer samt i projektarbetet (ingenjörsmässighet, vetenskapligt förhållningssätt och experimentell förmåga).

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete, seminarier och demonstrationslaborationer.

Examination

Seminarier (3 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (12 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin