Avancerad interaktionsdesign

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD001

Kod
1MD001
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 45 hp i ett datarelaterat ämne inklusive människa-datorinteraktion. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara och använda övergripande designteori och viktiga begrepp såsom (användar)upplevelser, kreativitet och reflektion i förhållande till design,
  • formulera designhypoteser med lämpliga avgränsningar, baserat på användares och organisationers behov,
  • förklara hur användares beteenden och motivation att genomföra uppgifter kan påverkas genom design,
  • genomföra effektiva formativa utvärderingar för att öka förståelsen för ett designproblem,
  • skapa innovativa designlösningar med hänsyn till såväl tekniska som mänskliga egenskaper och begränsningar samt konstruera digitala prototyper av dessa,
  • diskutera och beakta etiska aspekter av att påverka människors beteenden, valmöjligheter och preferenser genom design.

Innehåll

Kursen handlar om att utforma och konstruera interaktiva system med utgångspunkt i användare och deras behov. Kursen ska ge fördjupad kunskap i interaktionsdesign och dess praktiska tillämpning genom:

- analys av användares behov och förmåga,

- designhistoria och konsekvenser av teknikutveckling,

- metoder och processer som stödjer kreativitet i problemlösning,

- design av interaktion och återkoppling med fokus på digitala plattformar,

- prototypning i olika former, material och med olika verklighetstrogenhet,

- designdokumentation,

- formativa utvärderingar,

- designfilosofi och designetik,

- aktivt designarbete i grupp.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning, workshops och projektarbete i grupp

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning (presentation och dokumentation) av inlämningsuppgifter och projektarbete. Aktivt deltagande i teoriseminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin