Ledarskap och grupprocesser

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PS062

Kod
2PS062
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 november 2023
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Psykologi A, 30 hp, och minst 22,5 hp från Psykologi B. Inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor: Psykologi med inriktning mot arbetsliv, 15 hp, och Metod och projektarbete A, 15 hp, samt minst 22,5 hp från Psykologi B.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala teorier, begrepp, modeller och fenomen inom gruppsykologi samt ge konkreta exempel på dessa;
  • reflektera över och diskutera hur gruppsykologiska begrepp och fenomen återges i dagstidningar, hos myndigheter och i sociala medier;
  • redogöra för vanligt förekommande strategier för beslutsfattande i grupp samt vilka svårigheter som kan förekomma vid sådant beslutsfattande;
  • redogöra för hur experimentell metod och sambandsstudier kan användas för att undersöka gruppsykologiska fenomen;
  • genomföra en laboration med relevans för området psykologi och arbetsliv.

Innehåll

Kursen är uppdelad på tre moment som examineras var för sig: grupprocesser (5,0 hp), gruppledarskap (1,0 hp) och en laboration (1,5 hp). Syftet med momentet grupprocesser (5,0 hp) är att ge en teoretisk introduktion och presentation av aktuell forskning inom området ledarskap och grupprocesser. Syftet med momentet gruppledarskap (1,0 hp) är att ge en teoretisk introduktion samt erfarenhet av upplevelsebaserade övningar i förhållande till beslutsfattande och olika sätt att informera och påverka i grupp. Under kursen genomförs även en laboration (1,5 hp) där studenten får utföra och rapportera en mindre undersökning.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, grupparbete, seminarium, övningar, handledning och laboration.

Examination

Momentet grupprocesser (5,0 hp) examineras med skriftligt prov. Momentet gruppledarskap (1,0 hp) examineras med aktivt deltagande vid obligatoriska övningar och seminarier, samt med skriftliga inlämningsuppgifter. Laborationen examineras med inlämningsuppgift. Momentet grupprocesser (5,0 hp) examineras med tre-gradig betygsskala (U, G, VG) och övriga moment examineras med tvågradig betygsskala (U, G). För att erhålla betyg på hela kursen måste alla moment vara godkända.

Övriga föreskrifter

Utformning av egna arbeten framgår av information vid kursstart. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd vid praktiska moment ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin