Examensarbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3MC815

Kod
3MC815
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 31 januari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk cellbiologi

Allmänt

Ingår i biomedicinprogrammet.

Behörighetskrav

Godkända kurser i Biokemi 7 hp, Anatomi 8 hp, Cell-och molekylärbiologi 15 hp, Kemi för biomedicin 15 hp, Immunologi 5 hp, Vävnads- och utvecklingsbiologi 15 hp, Statistik och dataanalys för biomedicin 7,5 hp och Fysiologi 18 hp, eller motsvarande.

Mål

Examensarbetet ska ge studenten kunskap om hur man söker vetenskapliga fakta och om hur man planerar, genomför och redovisar ett vetenskapligt arbete samt såväl teoretisk som praktisk fördjupning inom ett biomedicinskt ämnesområde.

Kunskap och förståelse

Efter kursen ska studenten kunna: 

 • sammanfatta en teoretisk såväl som praktisk fördjupning inom ett biomedicinskt ämnesområde samt vara orienterad i aktuella forskningsfrågor.
 • redogöra för vikten av att söka och använda verifierade vetenskapliga data.
 • redogöra för de grundläggande principerna för hur ett vetenskapligt arbete planeras och genomförs.
 • förklara grunderna för hur vetenskapliga data analyseras.

Färdighet och förmåga

Efter kursen ska studenten visa förmåga att:

 • självständigt kunna jämföra och sammanfatta olika vetenskapliga texter.
 • tillämpa grundläggande kunskap om hur man redovisar ett vetenskapligt arbete.
 • kritiskt värdera vetenskapliga data och - i förekommande fall - diskutera orsaker till avvikelser.
 • presentera framtagna vetenskapliga data och slutsatser av dessa i skriftlig och muntlig form för olika målgrupper.
 • bedöma andras vetenskapliga arbeten objektivt och kritiskt samt ge relevant återkoppling på dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten:

 • uppvisa förmåga att reflektera över etiska frågeställningar relaterade till det vetenskapliga arbetet.
 • visa förmåga att värdera det vetenskapliga arbetets nytta för samhället.

Innehåll

Examensarbete för kandidatexamen inom det biomedicinska ämnesområdet är ett individuellt arbete som avser någon form av hypotesprövande forskning med egen datainsamling.

Examensarbetet innefattar sökning, studier och sammanfattning av vetenskaplig litteratur och praktiskt arbete i nära anslutning till pågående biomedicinsk forskning samt sammanställning och kritisk analys av resultaten samt muntlig och skriftlig redovisning.

Examensarbetet utförs under individuell handledning. Handledningen ska visa hur man utför ett biomedicinskt projekt på vetenskaplig grund och hur man redovisar detta skriftligt och muntligt. Handledaren ska ha dokumenterad vetenskaplig erfarenhet.

En kontinuerlig utvärdering av olika utbildningsmoment sker fortlöpande vilket kan innebära viss förändring avupplägg och till viss del innehåll på kursen.

Undervisning

Studierna sker under individuell handledning och innefattar litteraturstudier, seminarieövningar och praktiskt arbete.

Examination

Examensarbetet skall presenteras i en för ändamålet individuellt avfattad uppsats, vilken sedan ligger till grund för examinationen. Arbetet skall redovisas muntligt inför studenter, med opposition på arbetet utförd av en annan student, samt redovisas i seminarieform inför ämnesexpertis. Studenten skall även skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet riktad mot lekmän.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin