Verksamhetssystem och ledning

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG236

Kod
1TG236
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Genomgångna kurser Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring och Kvalitetsteknik 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för uppbyggnad av, och innehåll i, de olika ISO ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, samt kunna tolka kraven för införande,
  • planera för och visa hur en integrering av ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kan genomföras,
  • planera för och visa hur en implementering av verksamhetssystemen kan gå till i en organisation,
  • planera och genomföra en revision av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 19011,
  • översiktligt beskriva bindande krav och hur dessa påverkar verksamhetssystemen samt redogöra för kopplingen till hållbar utveckling.

Innehåll

Grundläggande begrepp och definitioner, Principer och terminologi för ISO 9000. Tillämpning av Ledningssystem för kvalitet ISO 9001; Miljöledningssystem ISO 14001, samt Ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001. De bindande kraven i arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Integrering och införande av ledningssystem och revision av desamma. Revision enligt Vägledning för revision av ledningssystem ISO 190011 genom observationsrapporter och avvikelsehantering. Casebaserad organisation som studieobjekt.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, skriftligt prov, seminarier och fallstudier.

Examinationen sker momentvis genom följande moment:

Moment 1: Integrering (4 hp)

Moment 2: Revision (2 hp)

Moment 3: Implementering (4 hp)

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin