Analytisk kemi II

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB101

Kod
1KB101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 januari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

60 hp varav minst 40 hp kemi inklusive Analytisk kemi I, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • hitta, tyda och diskutera vetenskaplig litteratur inom området analytisk kemi
  • diskutera styrkor och svagheter med olika analytiska metoder och vetenskapliga studier
  • planera och välja lämpliga metoder för att utföra en fullständig analysprocedur och besvara analytiska frågeställningar
  • sammanfatta och presentera vetenskaplig information inom analytisk kemi muntligt och skriftligt på svenska och/eller engelska
  • kontrollera och bedöma kemiska analysers kvalitet
  • utföra laborationsarbete med relevant dokumentation samt risk och säkerhetsbedömning
  • bedöma helhetsperspektivet från provtagning, upparbetning, och analys till statiska resultat hos analytiska metoder och deras tillämpningar

Innehåll

Översikt av grundläggande analytisk kemi och diskussion av den vetenskapliga litteraturen i analytisk kemi, inklusive metoder för provpreparering, kvantifiering, separation, detektion och datahantering. Metodik och praktisk tillämpning av fullständiga analysförfaranden omfattande: provtagning, upparbetningsförfarande, derivatisering, separation, kvantifiering samt utvärdering av resultat. 

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier med diskussioner, litteraturprojekt, laborationer, seminarier med sammanställning och statistik av utförda laborationer och eventuellt studiebesök.

Kursstart, seminarier med diskussioner, laborationer, litteraturprojekt, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examination

Skriftlig tentamen anordnas vid slutet av kursen. Tentamen motsvarar 6 hp och i kursen ingående laborationer och litteraturprojekt är poängsatta till 9 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet, laborationer och projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin