Masterprogram i ABM – Biblioteks- och informationsvetenskap

120 hp

Masterprogrammet i ABM (arkiv, bibliotek och museer) ger teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom dessa fält. Det handlar om att bevara, ordna och förmedla olika former av information och kulturarv, idag och för framtiden. Inom inriktningen biblioteks- och informationsvetenskap får du lära dig om kunskapsorganisation, klassifikation och kategorisering, sökning och förmedling av information samt inte minst om bibliotekens roll som kunskaps- och kulturinstitutioner.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Biblioteks- och informationsvetenskap behandlar hur kunskaper och information organiseras, hanteras och förmedlas. Masterprogrammet i ABM ger dig allsidiga kunskaper för ett arbete inom detta breda fält.

Programmet ger goda kunskaper om hur information inom ABM-området organiseras och görs tillgängligt för olika grupper av användare och besökare på arkiv, bibliotek och museer. Frågor kring ABM-institutionernas roll och framtida utmaningar diskuteras inom utbildningen och såväl historiska som framtida perspektiv på digitalisering och bevarande problematiseras inom ramarna för programmet.

Exempel på frågeställningar är:

 • Hur kan museernas samlingar tillgängliggöras digitalt och vilka konsekvenser får det?
 • Vilken litteratur ska finnas på folkbiblioteken?
 • Kommer det fysiska biblioteket finnas kvar om 100 år?
 • Hur vet en användare vad som finns i arkivet?

Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som befinner sig i gränslandet mellan samhällsvetenskap och humaniora. Ämnet rymmer framförallt två kärnområden: det ena är informationshantering och det andra är biblioteket som samhällelig institution. Masterutbildningen ges både på campus i Uppsala och på distans. Båda varianterna ges på heltid och följer samma kursplaner.

Vissa av programmets moment är specifika för respektive inriktning, andra läser du gemensamt med studenterna vid de övriga inriktningarna för masterprogrammet i ABM.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med ABM som huvudområde.

Programmets inriktningar består av två kurser på vardera 60 hp. Varje kurs innehåller ett antal block bestående av olika moment som är antingen ämnesspecifika eller programgemensamma. Blocken är oftast strukturerade så att det finns en växelverkan mellan ämnesgemensam och ämnesspecifik undervisning och examination.

Kurser inom programmet

Biblioteks- och informationsvetenskap år 1, 60 hp

Termin 1

 • ABM-fältets uppdrag och utmaningar, 10 hp
 • Kunskapsorganisation, 10 hp
 • Klassifikation och kategorisering, 10 hp

Termin 2

 • Samhället och ABM-institutionerna, 10 hp
 • Förmedling i ABM-verksamheter 10 hp
 • Pedagogik och förmedling i bibliotek, 10 hp

Biblioteks- och informationsvetenskap, masterkurs, 60 hp

Termin 3

 • Informationshantering och informationsstrukturer, 7,5 hp
 • Praktik, 7,5 hp
 • Att vara en reflekterande praktiker, 7,5 hp
 • Teori och metod för ABM, 7,5 hp

Termin 4

 • Masteruppsats, 30 hp

Undervisningen på programmet sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Även studiebesök och praktiska dataövningar förekommer. Grupparbeten förekommer genom hela utbildningen, vilket ställer krav på din förmåga till samarbete och kommunikation. Examination sker bland annat i form av individuella eller gruppbaserade PM, individuella tentor, seminarieuppgifter och en större uppsats.

Utöver den schemalagda undervisningen förutsätts att du på egen hand eller i grupp förbereder seminarier eller gruppredovisning etcetera. Utbildningen är övervägande teoretisk, men under det andra året får du tillfälle till praktik på en arbetsplats inom respektive inriktning. Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska och engelska, men även texter på danska och norska kan förekomma. Viss undervisning kan ges på engelska.

Inriktningen biblioteks- och informationsvetenskap kan du läsa antingen på plats i Uppsala eller på distans. Båda inriktningarna ges på heltid.

Om du läser på distans

Distansutbildningen är huvudsakligen internetbaserad, med realtidsseminarier och realtidsdatalabbar via olika webbplattformar, under dagtid på vardagar. Du tar del av föreläsningar i inspelad form och deltar i seminarier med hjälp av olika e-mötesverktyg.

Distansutbildningen har också fysiska träffar på plats i Uppsala. Den första, introduktionsträffen, äger rum vid programstarten för höstterminen. Ytterligare fysiska träffar på plats i Uppsala kan komma att ske under det första läsåret. Under det andra året ventilerar alla studenter masteruppsatsen i Uppsala. Under år två kan det vid behov bli ännu en träff i Uppsala.

En examen med inriktning på biblioteks- och informationsvetenskap ger möjlighet till yrkesverksamhet inom den traditionella bibliotekssektorn, det vill säga på såväl folkbibliotek som forsknings-, special- och företagsbibliotek. Det kan också finnas arbete som informationsspecialist inom näringsliv, myndigheter och organisationer.

Beroende på vilket slags bibliotek man arbetar på, kan det finnas möjlighet att inrikta sig mot olika typer av specialiserade arbetsuppgifter. Många av våra tidigare studenter arbetar med undervisning i olika former på till exempel skol- och högskolebibliotek. Det kan också handla om att arbeta med fokus på olika användargrupper, som barn- eller ungdomsbibliotekarie. Andra mer specialiserade arbetsuppgifter kan handla om att organisera och tillgängliggöra information på olika sätt. Tidigare studenter hos oss har också fått arbete på bibliotek utomlands.

En examen från masterprogrammet i ABM (samtliga inriktningar) ger behörighet att söka forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin