Masterprogram i ABM – Arkivvetenskap

120 hp

Masterprogrammet i ABM (arkiv, bibliotek och museer) ger teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom dessa fält. Du får studera kulturarv och informationshantering i ett samhällsperspektiv. Det handlar om att bevara, ordna och förmedla olika former av information och kulturarv, idag och för framtiden. Inom den arkivvetenskapliga inriktningen får du bland annat diskutera förteckningsprinciper, informationsvärdering, arkivpedagogik, arkivjuridik och digitalt bevarande.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

En arkivarie behöver kunskaper om såväl traditionella pappershandlingar som digitala dokumenthanteringssystem. Det får du på Masterprogrammet i ABM med inriktning arkivvetenskap. Programmet ger goda kunskaper om hur information inom ABM-området organiseras och görs tillgängligt för olika grupper av användare och besökare på arkiv, bibliotek och museer. Frågor kring ABM-institutionernas roll och framtida utmaningar diskuteras inom utbildningen och såväl historiska som framtida perspektiv på digitalisering och bevarande problematiseras inom ramarna för programmet.

Exempel på frågeställningar är:

 • Hur kan museernas samlingar tillgängliggöras digitalt och vilka konsekvenser får det?
 • Vilken litteratur ska finnas på folkbiblioteken?
 • Kommer det fysiska biblioteket finnas kvar om 100 år?
 • Hur vet en användare vad som finns i arkivet?

Arkivvetenskap är ett växande område och de kunskaper som ämnet förmedlar efterfrågas allt mer i dagens informationssamhälle. På den arkivvetenskapliga inriktningen lär du dig om både traditionell pappersbaserad arkivhantering och hantering av moderna digitala arkiv. Utbildningen ger även fördjupade juridiska och pedagogiska perspektiv på arkivsektorn och dess roll i samhället.

Vissa av programmets moment är specifika för respektive inriktning, andra läser du gemensamt med studenterna vid de övriga inriktningarna för masterprogrammet i ABM.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med ABM som huvudområde.

Programmets inriktningar består av två kurser på vardera 60 hp. Varje kurs innehåller ett antal block bestående av olika moment som är antingen ämnesspecifika eller programgemensamma. Blocken är oftast strukturerade så att det finns en växelverkan mellan ämnesgemensam och ämnesspecifik undervisning och examination.

Kurser inom programmet

Arkivvetenskap år 1, 60 hp

Termin 1

 • ABM-fältets uppdrag och utmaningar, 10 hp
 • Arkivbildning och arkivredovisning, 10 hp
 • Klassifikation och kategorisering, 10 hp

Termin 2

 • Samhället och ABM-institutionerna, 10 hp
 • Förmedling i ABM-verksamheter 10 hp
 • Pedagogik och förmedling i arkiv, 10 hp

Arkivvetenskap masterkurs, 60 hp

Termin 3

 • Arkivjuridik och e-förvaltning, 7,5 hp
 • Praktik, 7,5 hp
 • Att vara en reflekterande praktiker, 7,5 hp
 • Teori och metod för ABM, 7,5 hp

Termin 4

 • Masteruppsats, 30 hp

Undervisningen på programmet sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Även studiebesök och praktiska dataövningar förekommer. Grupparbeten förekommer genom hela utbildningen, vilket ställer krav på din förmåga till samarbete och kommunikation. Examination sker bland annat i form av individuella eller gruppbaserade PM, individuella tentor, seminarieuppgifter och en större uppsats.

Utöver den schemalagda undervisningen förutsätts du att på egen hand eller i grupp förbereda seminarier och gruppredovisning etcetera. Utbildningen är övervägande teoretisk, men under det andra året får du tillfälle till praktik på en arbetsplats inom respektive inriktning. Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska och engelska, men även texter på danska och norska kan förekomma. Viss undervisning kan ges på engelska.

En examen med arkivvetenskaplig inriktning öppnar för arbete som arkivarie inom den offentliga sektorn, det vill säga staten, regionerna och kommunerna. Det kan handla om arbete vid en arkivinstitution eller arkivfunktionen på en myndighet. Dessutom kan organisationer och näringsliv ha behov av personal med kunskaper i modern dokumenthantering.

En examen från masterprogrammet i ABM ger behörighet att söka forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin