Masterprogram i ABM

120 hp

Utbildningsplan, HAB2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HAB2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 17 maj 2011
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för ABM

Beslut och riktlinjer

Utbildningsplanen är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2011-05-17 och träder i kraft 2012-07-01.

Masterprogrammet i ABM är ett ämnesintegrerande program som omfattar 120 högskolepoäng under två år. Samtliga kurser på programmet ligger på avancerad nivå.

Programmet har tre inriktningar och den studerande antas till en av dem:

- Arkivvetenskap

- Biblioteks- och informationsvetenskap

- Musei- och kulturarvsvetenskap

Mål och syfte

Efter genomgången utbildning ska studenterna ha tillägnat sig kunskaper som krävs för kvalificerat arbete inom framför allt ABM-sektorn (arkiv, bibliotek och museer) men också inom andra verksamheter och organisationer där systematisk hantering och förmedling av information, dokument och kultur förekommer. Utbildningen ska också förbereda för en forskarutbildning inom någon av ABM-områdets discipliner.

Mål som förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Studenterna ska efter att ha fullföljt utbildningen ha tillägnat sig:

- en bred förståelse för och kunskap om ABM-områdets olika delfält, samt särskilt omfattande kunskaper och djupa insikter inom vald inriktning och dess aktuella forsknings- och utvecklingsarbete,

- en mycket god kunskap om och förståelse för vetenskapliga metoder som används inom ABM-områdets discipliner.

Färdighet och förmåga

Studenterna ska efter att ha fullföljt utbildningen kunna:

- inhämta ny kunskap genom att kritiskt och systematiskt söka och bearbeta information,

- analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer relaterade till ABM-områdets verksamhetsfält,

- självständigt, kritiskt och kreativt identifiera och formulera för området relevanta frågeställningar; planera och genomföra kvalificerade uppgifter på ett sätt som bidrar till kunskapsutvecklingen inom området samt utvärdera detta arbete,

- kommunicera muntligt och skriftligt i för området relevanta sammanhang, även internationella, och då klart redogöra för såväl slutsatser som den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,

- delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom ABM-fältet eller i annan kvalificerad verksamhet inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenterna ska efter att ha fullföljt utbildningen:

- visa förmåga att inom olika ABM-relaterade verksamheter göra bedömningar som tar hänsyn till i det enskilda sammanhanget relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

- visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Programmets uppläggning

Masterprogrammet i ABM ges på helfart över fyra terminer:

-Arkivvetenskaplig inriktning ges som campusutbildning och omfattar kurserna Arkivvetenskap år 1, 60 hp och Arkivvetenskap masterkurs, 60 hp.

-Biblioteks- och informationsvetenskaplig inriktning ges både vid campus och på distans och omfattar kurserna Biblioteks- och informationsvetenskap år 1, 60 hp och Biblioteks- och informationsvetenskap masterkurs, 60 hp.

-Musei- och kulturarvsvetenskaplig inriktning ges som campusutbildning och omfattar kurserna Musei- och kulturarvsvetenskap år 1, 60 hp och Musei- och kulturarvsvetenskap masterkurs, 60 hp.

Stora delar av utbildningen är ABM-övergripande där hela, eller vissa inslag i, kursmoment läses av samtliga inriktningar i blandade grupper, medan andra delar är specialiserade mot respektive inriktning.

Sammanfattningsvis ska studenten efter genomgången utbildning:

- äga omfattande, såväl teoretiska som praktiska kunskaper om informationens och kulturarvets samhälleliga betydelse; om kulturarvsinstitutionernas roll i samhället och om deras verksamhetsfält och praktiker,

- äga kunskaper och färdigheter erforderliga för en anställning som arkivarie, bibliotekarie, museitjänsteman eller motsvarande inom statlig, kommunal eller enskild sektor men också för kvalificerat arbete med motsvarande arbetsuppgifter inom andra verksamheter och organisationer, samt för vidare forskning inom området.

Undervisning

Undervisning ges på de kurser som ingår i respektive inriktning på programmet (se under Programmets uppläggning). För mer information om undervisningen, vilka kursmoment som ingår samt detaljerade kursmål, se respektive kursplan.

Studenterna ska under utbildningen successivt tillägna sig fördjupade kunskaper och erhålla specialiserad färdighetsträning inom vald inriktning. De ska också tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt och kontinuerligt utveckla sin förmåga att analysera och tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken. Studenterna ska fortlöpande utveckla sin förmåga att kommunicera såväl skriftligt som muntligt; de ska också kontinuerligt träna sin samarbetsförmåga under utbildningens gång.

Under utbildningen förekommer olika studie- och undervisningsformer: självständiga studier; seminarier i olika gruppkonstellationer; föreläsningar; praktiska övningar t.ex. i form av datorlaborationer; olika former av grupparbeten samt individuella arbeten. Dessutom ges möjlighet till praktik vid institutioner och organisationer inom ABM-området men också inom andra verksamheter där motsvarande hantering och förmedling av information, dokument och kultur förekommer. Under utbildningens gång redovisar studenterna sina kunskaper och färdigheter genom varierande former av examination. I det obligatoriska uppsatsarbetet ska studenterna visa att de tillägnat sig förmågan att avgränsa, utforma och genomföra en forskningsuppgift inom området

Examen

Masterexamen med huvudområde ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin