Masterprogram i ABM – Musei- och kulturarvsvetenskap

120 hp

​Masterprogrammet i ABM (arkiv, bibliotek och museer) ger teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom dessa fält. Det handlar om att bevara, ordna och förmedla olika former av information och kulturarv, idag och för framtiden. Inom inriktningen musei- och kulturarvsvetenskap fördjupas dina kunskaper om museernas olika aktiviteter såsom samlingsförvaltning, museipedagogik och organisation. Du får kunskaper om att förvalta och föra vidare kulturarv både inom och utanför museernas väggar.

Denna inriktning på Masterprogram i ABM är pausad höstterminen 2024. Programmet återkommer till höstterminen 2025 med ett nytt upplägg.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i ABM med inriktning musei- och kulturarvsvetenskap har en tvärvetenskaplig och internationell profil. Viktiga frågor som behandlas är urval, klassifikation och dokumentation av museisamlingar samt utställningsteknik och museipedagogik. Utbildningen presenterar teorier om museipedagogik och samlingsverksamhet, för att därefter omsätta dessa i praktiskt handhavande i dokumentationsuppgifter och utställningsbyggande. Museerna sätts även in i ett vidare samhällsperspektiv med politik och ekonomi i fokus, där aktuella samhällsproblem diskuteras såsom kulturarv i konfliktsituationer.

Programmet ger goda kunskaper om hur information inom ABM-området organiseras och görs tillgängligt för olika grupper av användare och besökare på arkiv, bibliotek och museer. Frågor kring ABM-institutionernas roll och framtida utmaningar diskuteras inom utbildningen och såväl historiska som framtida perspektiv på digitalisering och bevarande problematiseras inom ramarna för programmet.

Exempel på frågeställningar är:

 • Hur kan museernas samlingar tillgängliggöras digitalt och vilka konsekvenser får det?
 • Vilken litteratur ska finnas på folkbiblioteken?
 • Kommer det fysiska biblioteket finnas kvar om 100 år?
 • Hur vet en användare vad som finns i arkivet?

Digitaliseringen av kulturarv ses som en del av en föränderlig värld. Du läser även en starkt forskningsbaserad kurs med fokus på kulturarv i konflikt- och katastrofområden runt om i världen. Vissa av programmets moment är specifika för respektive inriktning, andra läser du gemensamt med studenterna vid de övriga inriktningarna för Masterprogrammet i ABM.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med ABM som huvudområde.

Programmets inriktningar består av två kurser på vardera 60 hp. Varje kurs innehåller ett antal block bestående av olika moment som är antingen ämnesspecifika eller programgemensamma. Blocken är oftast strukturerade så att det finns en växelverkan mellan ämnesgemensam och ämnesspecifik undervisning och examination.

Kurser inom programmet, Musei- och kulturarvsvetenskap, år 1, 60 hp

Termin 1

 • ABM-fältets uppdrag och utmaningar, 10 hp
 • Samlandets teori och praktik, 10 hp
 • Klassifikation och kategorisering, 10 hp

Termin 2

 • Samhället och ABM-institutionerna, 10 hp
 • Förmedling i ABM-verksamheter 10 hp
 • Museipedagogik och utställningsteknik, 10 hp

Kurser inom programmet, Musei- och kulturarvsvetenskap, masterkurs, 60 hp

Termin 3

 • Museer och kulturarv i konflikt- och katastrofområden, 7,5 hp
 • Praktik, 7,5 hp
 • Att vara en reflekterande praktiker, 7,5 hp
 • Teori och metod för ABM, 7,5 hp (löper till och med termin 4)

Termin 4

 • Masteruppsats, 30 hp

Undervisningen på programmet sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Även studiebesök och praktiska dataövningar förekommer. Grupparbeten förekommer genom hela utbildningen, vilket ställer krav på din förmåga till samarbete och kommunikation. Examination sker bland annat i form av individuella eller gruppbaserade PM, individuella tentor, seminarieuppgifter och en större uppsats.

Utöver den schemalagda undervisningen förutsätts du att på egen hand eller i grupp förbereda seminarier eller gruppredovisning etcetera. Utbildningen är övervägande teoretisk, men under det andra året får du tillfälle till praktik på en arbetsplats inom respektive inriktning. Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska och engelska, men även texter på danska och norska kan förekomma. Viss undervisning kan ges på engelska.

Med en examen inriktad på musei- och kulturarvsvetenskap har du möjligheter till arbete främst vid musei- och kulturarvsinstitutioner. Exempel på möjliga befattningar är museitjänsteman, museipedagog eller antikvarie. Det finns även möjlighet att arbeta vid olika myndigheter som handläggare för kulturarvs- och miljöfrågor. Inom just miljösektorn efterfrågas alltmer kunskaper om hur kulturarv och miljö samverkar för att uppnå ett hållbart samhälle. Utbildningen är även internationellt gångbar särskilt i kombination med språkkunskaper och fördjupade regionala kunskaper.

En examen från masterprogrammet i ABM (samtliga inriktningar) ger behörighet att söka forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin