Masterprogram i global miljöhistoria

120 hp

Mänskligheten och naturen står inför enorma utmaningar idag och i framtiden. Tvärvetenskaplig och historisk forskning är nödvändig för att förstå förhållandet mellan mänskliga samhällen och deras miljö. Masterprogrammet i global miljöhistoria erbjuder möjligheten för tvärvetenskapliga studier om människa-natur i olika tidsperioder och skalor.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Miljöhistoria är ett tvärvetenskapligt ämne som utforskar det komplexa förhållandet mellan människa och natur genom historien. Fokus ligger på historiska förändringar, händelser, debatter och olika perspektiv på relationer mellan mänskliga samhällen och naturliga miljöer. Genom att analysera dessa relationer kan vi också bättre tolka, förklara och debattera samtida frågor om hållbarhet.

Programmet ger en översikt över långa historiska skeenden av samspelet mellan mänskliga samhällen och naturgivna förhållanden, och djupare insikt i olika aspekter av hur relationen mellan människa-natur har förändrats både under förhistorian men också med framväxten av moderna stater och med sentida globala maktrelationer. Inom ämnet miljöhistoria finns också ambitionen att genom analys av det förflutna tolka, förklara och debattera samtidsfrågor.

Masterprogrammet i global miljöhistoria avser att ge dig avancerade teoretiska och empiriska kunskaper i samhällsvetenskaplig och humanistisk analys av relationer mellan människa och natur. Programmet ger en god grund till vidare forskarstudier liksom goda förutsättningar att kunna konkurrera på en arbetsmarknad som i ökande grad efterfrågar en bred och ämnesöverskridande kompetens av samhällsanalys inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Studentprofil

Utbildningen är tvärvetenskaplig och dina kurskamrater har ofta andra erfarenheter och annan bakgrund än du själv har (samhällsvetenskap, företagsekonomi, biologi och naturvetenskap, geografi, historia, arkeologi, litteraturstudier och humaniora i dess bredaste bemärkelse). Programmet är internationellt, där svenska studenter representerar ca en fjärdedel, med stor spridning av nationaliteter från EU och flera andra länder. Totalt har programmet haft 26 olika nationaliteter representerade hittills.

Studentgrupperna är normalt mellan 10–20 personer och fördelen med studentgruppens bredd kommer speciellt till uttryck i seminarier och diskussionsgrupper där studenter förväntas delta aktivt.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med global miljöhistoria som huvudområde.

Masterprogrammet i global miljöhistoria ges i samarbete mellan fyra institutioner och ett centrum inom Uppsala universitet, samt en institution vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU): institutionen för arkeologi och antik historia, konstvetenskapliga institutionen, ekonomisk-historiska institutionen, institutionen för kulturgeografi, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS), samt institutionen för stad och land vid SLU.

Som student på masterprogrammet i global miljöhistoria kommer du att uppleva Uppsala universitets breda expertis inom detta forskningsområde med lärare som är specialiserade inom aspekter av Afrikas, Europas och Asiens miljöhistoria.

Den första terminen är en introduktion till ämnet global miljöhistoria genom fyra obligatoriska kurser om 7,5 hp vardera:

  • Historisk ekologi, 7,5 hp
  • Forskningsprocessens kontext och process I: teorier och metoder, 7,5 hp
  • Modern natur: konflikter och omvandlingar, 7,5 hp
  • Idéer om natur och människa i ett historiskt perspektiv, 7,5 hp

Under termin två och tre specialiserar du dig genom valbara kurser, och ges möjlighet att delta i fältarbete och kurser vid utländska universitet eller att göra praktik. Fältarbete utanför Sverige görs vanligtvis som en del av examensarbetet. Som student ansvarar du själv för att knyta kontakter med organisationer där du vill göra fältarbetet, men med råd och stöd av programsamordnaren. Majoriteten av våra studenter som har genomfört fältarbete utomlands har praktiserat hos NGO:er (Non Governmental Organisations, icke-statliga organisationer) och har ofta kombinerat fältarbetet med praktik.

Senast under termin tre påbörjas examensarbetet. Examensarbetet innefattar fler uppsatsstödjande moment. Under termin fyra ligger tyngdpunkten på examensarbetet (masteruppsatsen) och du kan skriva uppsats omfattande antingen 45 eller 60 hp.

Studera utomlands

Masterprogrammet i global miljöhistoria ger dig också möjlighet att få ta del av undervisning vid andra universitet genom de utbytesprogram och forskarnätverk som finns etablerade vid samarbetande institutioner utomlands. Det finns också möjlighet att praktisera på fältarbeten utomlands, oftast som en del av uppsatsarbetet.

Kontakter med organisationer eller institutioner genom vilket fältarbetet görs etableras av studenten själv men i samråd och med stöd av programkoordinator. De flesta studenter som gjort fältarbete hittills har gjort det på icke-statliga organisationer och de har ofta kombinerat fältarbete med praktik.

Undervisningen, som ges i Uppsala, sker på engelska och består av föreläsningar, seminarier, diskussionsgrupper och självständigt arbete. Som student kan du få möjlighet att arrangera och leda seminarier. Vi arbetar med studentaktivt lärande och lärandemetoder som bygger på peer learning.

Kurserna ges som regel på halvfart och du studerar två kurser parallellt. Obligatoriska läskurser i programmet motsvarar 30 hp. För resterande läskurser finns ett stort utbud av valbara kurser.

Masteruppsatsen examineras vid institutionen för arkeologi och antik historia och handleds av lärare med relevant specialistkompetens vid någon av de samarbetande institutionerna: i ämnena konstvetenskap, kulturgeografi, ekonomisk historia, landsbygdsutveckling (SLU) eller vid Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus).

Programkoordinatorn ansvarar för att tillsammans med dig som student upprätta en individuell studieplan vid utbildningens början.

Programmet är speciellt lämpat för dig som söker framtida yrken där kunskap om miljöanalys och analys av människans inverkan på miljön och de förutsättningar som naturen ger för mänskliga samhällen är viktiga. Detta innefattar till exempel arbete inom statlig förvaltning inom tillämpad landskapsvård och planering, miljö eller kulturmiljövård, eller förmedling av dessa fält.

Andra möjliga karriärvägar är:

  • näringsliv med miljöanalys
  • hållbarhetskonsultation/rådgivare
  • corporate social responsibility-rådgivare
  • utförare inom miljökonsekvensanalys och samrådsprocesser
  • planerare och kommunikatör
  • och/eller liknande roller i icke-statliga och internationella organisationer där miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala.

Programmet är också lämpligt som komplement till utbildningen för framtida lärare i historia och/eller geografi som vill bredda sin erfarenhet i miljö- och hållbarhetsfrågor. Programmet ger en god grund för fortsatt forskarutbildning inom miljöhistoriskt relaterade ämnen och kring breda tvärvetenskapliga frågeställningar.

Flera av våra alumner (20 %) har gått vidare till forskarutbildning inom olika områden (idéhistoria, historia, geografi, företagsekonomi, globala studier och tvärvetenskapliga institutioner). Andra alumner jobbar inom till exempelvis NGO:er, inom utvecklingssektorn utomlands, på miljökonsultföretag, som lärare, eller jobbar praktiskt med landsbygdsutveckling.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin